کودک متفاوت https://koodakdif.ir مرجع رشد و خلاقیت کودکان Sun, 05 Feb 2023 13:12:28 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.1 https://koodakdif.ir/wp-content/uploads/2021/04/cropped-axesy-ljchk-150x150.jpg کودک متفاوت https://koodakdif.ir 32 32 8 بهترین فروشگاه اسباب بازی در تهران (حضوری و آنلاین) https://koodakdif.ir/8-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b6/ https://koodakdif.ir/8-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b6/#respond Sat, 04 Feb 2023 14:40:57 +0000 https://koodakdif.ir/8-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b6/ https://koodakdif.ir/8-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b6/feed/ 0 چگونه تغذیه کودک را شروع کنیم ؟ https://koodakdif.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85-%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85-%d8%9f/#respond Thu, 02 Feb 2023 10:06:41 +0000 https://koodakdif.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85-%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85-%d8%9f/feed/ 0 هفته 25 بارداری، علائم و باید و نبایدهای این هفته حاملگی https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-25-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-25-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c/#respond Thu, 02 Feb 2023 06:30:23 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-25-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-25-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c/feed/ 0 هفته 26 بارداری، علائم و باید و نبایدهای این هفته https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-26-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-26-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c/#respond Thu, 02 Feb 2023 06:30:00 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-26-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-26-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c/feed/ 0 هفته 27 بارداری، علائم و باید و نبایدهای این هفته https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-27-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-27-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c/#respond Thu, 02 Feb 2023 06:29:40 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-27-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-27-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c/feed/ 0 9 بهترین روش آموزش زبان انگلیسی به کودکان+ معرفی 5 بازی موثر https://koodakdif.ir/9-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7/ https://koodakdif.ir/9-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7/#respond Wed, 01 Feb 2023 14:41:03 +0000 https://koodakdif.ir/9-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7/ https://koodakdif.ir/9-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7/feed/ 0 کار با آبرنگ برای کودکان (آموزش کامل با 10 ویدیو و 7 نکته) https://koodakdif.ir/%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d8%a8%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%a7-10/ https://koodakdif.ir/%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d8%a8%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%a7-10/#respond Sun, 29 Jan 2023 15:41:45 +0000 https://koodakdif.ir/%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d8%a8%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%a7-10/ https://koodakdif.ir/%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d8%a8%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%a7-10/feed/ 0 هفته ۲۴ بارداری، علائم و باید و نبایدهای این هفته https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%db%b2%db%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%db%b2%db%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7/#respond Sun, 29 Jan 2023 06:52:51 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%db%b2%db%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%db%b2%db%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7/feed/ 0 هفته ۲۳ بارداری، علائم و باید و نبایدهای این هفته https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%db%b2%db%b3-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%db%b2%db%b3-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7/#respond Sun, 29 Jan 2023 06:52:39 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%db%b2%db%b3-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%db%b2%db%b3-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7/feed/ 0 یائسگی مرحله ای اجتناب ناپذیر از زندگی زنان https://koodakdif.ir/%db%8c%d8%a7%d8%a6%d8%b3%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d8%a7%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c/ https://koodakdif.ir/%db%8c%d8%a7%d8%a6%d8%b3%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d8%a7%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c/#respond Tue, 24 Jan 2023 06:20:20 +0000 https://koodakdif.ir/%db%8c%d8%a7%d8%a6%d8%b3%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d8%a7%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c/ https://koodakdif.ir/%db%8c%d8%a7%d8%a6%d8%b3%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d8%a7%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c/feed/ 0 هفته ۲۲ بارداری، علائم و باید و نبایدهای این هفته https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%db%b2%db%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%db%b2%db%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7/#respond Mon, 23 Jan 2023 06:21:07 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%db%b2%db%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%db%b2%db%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7/feed/ 0 هفتم بیستم بارداری، علائم و باید و نبایدهای این هفته https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c/#respond Mon, 23 Jan 2023 06:20:48 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c/feed/ 0 گودی کمر در کودکان، علت آن و 5 روش درمان موجود https://koodakdif.ir/%da%af%d9%88%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%85%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%a2%d9%86-%d9%88-5-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85/ https://koodakdif.ir/%da%af%d9%88%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%85%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%a2%d9%86-%d9%88-5-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85/#respond Sun, 22 Jan 2023 14:44:55 +0000 https://koodakdif.ir/%da%af%d9%88%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%85%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%a2%d9%86-%d9%88-5-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85/ https://koodakdif.ir/%da%af%d9%88%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%85%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%a2%d9%86-%d9%88-5-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85/feed/ 0 هفته ۲۱ بارداری، علائم و باید و نبایدهای این هفته https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%db%b2%db%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%db%b2%db%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7/#respond Sat, 21 Jan 2023 06:26:26 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%db%b2%db%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%db%b2%db%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7/feed/ 0 معرفی تمامی روش های تعیین جنسیت قبل از بارداری https://koodakdif.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8/ https://koodakdif.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8/#respond Wed, 18 Jan 2023 06:19:59 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8/ https://koodakdif.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8/feed/ 0 کار با کلاژ برای کودکان (10 روش آسان و سرگرم کننده) https://koodakdif.ir/%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%84%d8%a7%da%98-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-10-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a2%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%da%af%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%84%d8%a7%da%98-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-10-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a2%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%da%af%d8%b1/#respond Tue, 17 Jan 2023 14:41:25 +0000 https://koodakdif.ir/%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%84%d8%a7%da%98-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-10-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a2%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%da%af%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%84%d8%a7%da%98-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-10-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a2%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%da%af%d8%b1/feed/ 0 هفته پانزدهم بارداری چه علائمی دارد؟ باید و نبایدها در این هفته https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f-%d8%a8/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f-%d8%a8/#respond Sun, 15 Jan 2023 06:23:32 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f-%d8%a8/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f-%d8%a8/feed/ 0 هفته شانزدهم بارداری، علائم و باید و نبایدهای این هفته https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8/#respond Sun, 15 Jan 2023 06:23:16 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8/feed/ 0 هفته هفدهم بارداری، علائم و باید و نبایدهای این هفته https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c/#respond Sun, 15 Jan 2023 06:22:52 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c/feed/ 0 هفته هجدهم بارداری، علائم و باید و نبایدهای این هفته https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%ac%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%ac%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c/#respond Sun, 15 Jan 2023 06:22:28 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%ac%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%ac%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c/feed/ 0 هفته نوزدهم بارداری، علائم و باید و نبایدهای این هفته https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7/#respond Sun, 15 Jan 2023 06:22:13 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7/feed/ 0 شربت گایافنزین برای کودکان، روش استفاده و همه نکات https://koodakdif.ir/%d8%b4%d8%b1%d8%a8%d8%aa-%da%af%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%81%d9%86%d8%b2%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%b4%d8%b1%d8%a8%d8%aa-%da%af%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%81%d9%86%d8%b2%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7/#respond Thu, 12 Jan 2023 14:41:29 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b4%d8%b1%d8%a8%d8%aa-%da%af%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%81%d9%86%d8%b2%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%b4%d8%b1%d8%a8%d8%aa-%da%af%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%81%d9%86%d8%b2%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7/feed/ 0 طریقه برخورد با کودک ۱ – ۲ ساله https://koodakdif.ir/%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%db%b1-%db%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%db%b1-%db%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87/#respond Thu, 12 Jan 2023 10:07:08 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%db%b1-%db%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%db%b1-%db%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87/feed/ 0 طریقه برخورد با کودک ۳ – ۴ ساله https://koodakdif.ir/%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%db%b3-%db%b4-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%db%b3-%db%b4-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87/#respond Thu, 12 Jan 2023 10:06:45 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%db%b3-%db%b4-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%db%b3-%db%b4-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87/feed/ 0 طریقه برخورد با کودک ۵ – ۶ ساله https://koodakdif.ir/%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%db%b5-%db%b6-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%db%b5-%db%b6-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87/#respond Thu, 12 Jan 2023 10:06:31 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%db%b5-%db%b6-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%db%b5-%db%b6-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87/feed/ 0 هفته دهم بارداری چه علائمی دارد؟ وضعیت مادر و جنین چگونه است؟ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa/#respond Tue, 10 Jan 2023 06:27:40 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa/feed/ 0 هفته یازدهم بارداری، علائم و باید و نبایدهای این هفته https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7/#respond Tue, 10 Jan 2023 06:27:27 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7/feed/ 0 هفته دوازدهم بارداری، علائم و باید و نبایدهای این هفته https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8/#respond Tue, 10 Jan 2023 06:26:45 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8/feed/ 0 هفته سیزدهم بارداری، علائم و باید و نبایدهای این هفته https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7/#respond Tue, 10 Jan 2023 06:26:24 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7/feed/ 0 هفته چهاردهم بارداری، علائم و باید و نبایدهای این هفته https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8/#respond Tue, 10 Jan 2023 06:26:12 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8/feed/ 0 هفته ششم بارداری چه علائمی دارد؟ وضعیت جنین چگونه است؟ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa/#respond Sun, 08 Jan 2023 06:45:38 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa/feed/ 0 هفته هفتم بارداری چه علائمی دارد؟ وضعیت جنین در این هفته https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c/#respond Sun, 08 Jan 2023 06:45:11 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c/feed/ 0 هفته هشتم بارداری چه علائمی دارد؟ وضعیت جنین چگونه است؟ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c/#respond Sun, 08 Jan 2023 06:44:48 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c/feed/ 0 هفته نهم بارداری چه علائمی دارد؟ وضعیت جنین چگونه است؟ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%86%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%86%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa/#respond Sun, 08 Jan 2023 06:44:27 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%86%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%86%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa/feed/ 0 شربت سیتریزین برای سرفه کودکان+ روش استفاده و نکات دیگر https://koodakdif.ir/%d8%b4%d8%b1%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%81%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/ https://koodakdif.ir/%d8%b4%d8%b1%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%81%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#respond Sat, 07 Jan 2023 14:40:59 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b4%d8%b1%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%81%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/ https://koodakdif.ir/%d8%b4%d8%b1%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%81%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/feed/ 0 10 بهترین ورزش کودکان 4 ساله و 5 ساله (بازی ورزشی) https://koodakdif.ir/10-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-4-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%88-5-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88/ https://koodakdif.ir/10-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-4-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%88-5-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88/#respond Mon, 02 Jan 2023 14:41:23 +0000 https://koodakdif.ir/10-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-4-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%88-5-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88/ https://koodakdif.ir/10-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-4-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%88-5-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88/feed/ 0 هفته چهارم بارداری چه علائمی دارد؟ کدام تغییرات ایجاد می شود؟ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f-%da%a9%d8%af%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f-%da%a9%d8%af%d8%a7/#respond Mon, 02 Jan 2023 06:20:17 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f-%da%a9%d8%af%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f-%da%a9%d8%af%d8%a7/feed/ 0 هفته پنجم بارداری چه علائمی دارد؟ وضعیت جنین چگونه است؟ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c/#respond Mon, 02 Jan 2023 06:20:04 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c/feed/ 0 هفته دوم بارداری چه علائمی دارد؟ چه مواردی را باید رعایت کرد؟ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f-%da%86%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f-%da%86%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%a7/#respond Sun, 01 Jan 2023 06:26:29 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f-%da%86%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f-%da%86%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%a7/feed/ 0 هفته اول بارداری، علائم و باید و نبایدهای این هفته از حاملگی https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87/#respond Sun, 01 Jan 2023 06:25:50 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87/feed/ 0 هفته سوم بارداری چه علائمی دارد؟ وضعیت جنین در این هفته https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa/#respond Sun, 01 Jan 2023 06:25:36 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa/feed/ 0 8 خوراکی مفید برای کودکان (و روش تشویق او به سالم خوری) https://koodakdif.ir/8-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%db%8c-%d9%85%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%b4%d9%88%db%8c%d9%82-%d8%a7%d9%88/ https://koodakdif.ir/8-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%db%8c-%d9%85%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%b4%d9%88%db%8c%d9%82-%d8%a7%d9%88/#respond Tue, 27 Dec 2022 14:55:42 +0000 https://koodakdif.ir/8-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%db%8c-%d9%85%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%b4%d9%88%db%8c%d9%82-%d8%a7%d9%88/ https://koodakdif.ir/8-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%db%8c-%d9%85%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%b4%d9%88%db%8c%d9%82-%d8%a7%d9%88/feed/ 0 بیرون زدگی مقعدی در کودکان، علت و 5 روش درمان سریع https://koodakdif.ir/%d8%a8%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%b2%d8%af%da%af%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%b9%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%88-5-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%b2%d8%af%da%af%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%b9%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%88-5-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af/#respond Thu, 22 Dec 2022 15:00:38 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a8%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%b2%d8%af%da%af%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%b9%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%88-5-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%b2%d8%af%da%af%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%b9%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%88-5-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af/feed/ 0 علت ویار بارداری چیست؟ آیا این عارضه خطرناک است؟ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d8%ae%d8%b7/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d8%ae%d8%b7/#respond Mon, 19 Dec 2022 06:33:28 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d8%ae%d8%b7/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d8%ae%d8%b7/feed/ 0 نفخ در بارداری، چالشی بزرگ برای خانم های باردار https://koodakdif.ir/%d9%86%d9%81%d8%ae-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d9%87%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d9%86%d9%81%d8%ae-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d9%87%d8%a7/#respond Mon, 19 Dec 2022 06:33:13 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%86%d9%81%d8%ae-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d9%87%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d9%86%d9%81%d8%ae-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d9%87%d8%a7/feed/ 0 بیماری های دوران بارداری، از رایج ترین آنها تا بیماری های خطرناک https://koodakdif.ir/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86/#respond Mon, 19 Dec 2022 06:33:00 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86/feed/ 0 آزمایش NIPT چیست؟ آیا برای خانم های باردار ضروری است؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-nipt-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-nipt-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/#respond Thu, 15 Dec 2022 06:14:27 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-nipt-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-nipt-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/feed/ 0 ۱۰ علامت خطر بارداری که باید حواستان به آنها باشد https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b0-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8-2/ https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b0-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8-2/#respond Wed, 14 Dec 2022 07:09:38 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b0-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8-2/ https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b0-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8-2/feed/ 0 رماتیسم مفصلی کودکان، علت آن و 3 روش درمان موثر https://koodakdif.ir/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%b3%d9%85-%d9%85%d9%81%d8%b5%d9%84%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%a2%d9%86-%d9%88-3-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%b1%d9%85/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%b3%d9%85-%d9%85%d9%81%d8%b5%d9%84%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%a2%d9%86-%d9%88-3-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%b1%d9%85/#respond Mon, 12 Dec 2022 14:56:43 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%b3%d9%85-%d9%85%d9%81%d8%b5%d9%84%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%a2%d9%86-%d9%88-3-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%b1%d9%85/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%b3%d9%85-%d9%85%d9%81%d8%b5%d9%84%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%a2%d9%86-%d9%88-3-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%b1%d9%85/feed/ 0 5 روش خانگی افزایش رطوبت پوست کودکان در منزل https://koodakdif.ir/5-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b1%d8%b7%d9%88%d8%a8%d8%aa-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1/ https://koodakdif.ir/5-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b1%d8%b7%d9%88%d8%a8%d8%aa-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1/#respond Wed, 07 Dec 2022 15:56:39 +0000 https://koodakdif.ir/5-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b1%d8%b7%d9%88%d8%a8%d8%aa-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1/ https://koodakdif.ir/5-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b1%d8%b7%d9%88%d8%a8%d8%aa-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1/feed/ 0 داشتن یک دوست خیالی برای کودک https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86-%db%8c%da%a9-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86-%db%8c%da%a9-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/#respond Wed, 07 Dec 2022 06:12:52 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86-%db%8c%da%a9-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86-%db%8c%da%a9-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/feed/ 0 سلامت روان فرزندان در دنیای پر از اضطراب https://koodakdif.ir/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7/#respond Wed, 07 Dec 2022 06:12:33 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7/feed/ 0 بازیهایی برای رشد و یادگیری کودکان https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/#respond Wed, 07 Dec 2022 06:12:02 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/feed/ 0 افزایش دایره روابط دوستی در کودکان https://koodakdif.ir/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/#respond Wed, 07 Dec 2022 06:11:36 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/feed/ 0 بدترین روش تربیت کودکان کتک زدن است https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%aa%da%a9-%d8%b2%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%aa%da%a9-%d8%b2%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#respond Wed, 07 Dec 2022 06:11:22 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%aa%da%a9-%d8%b2%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%aa%da%a9-%d8%b2%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/feed/ 0 اگزمای پوست سر در کودکان و 5 نکته برای کنترل آن https://koodakdif.ir/%d8%a7%da%af%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-5-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%da%af%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-5-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86/#respond Fri, 02 Dec 2022 14:53:52 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a7%da%af%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-5-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%da%af%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-5-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86/feed/ 0 استعدادیابی کودکان: 5 نکته ضروری برای والدین https://koodakdif.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-5-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-5-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%a7/#respond Wed, 30 Nov 2022 14:41:00 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-5-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-5-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%a7/feed/ 0 فرزندان چه ویژگی هایی را از مادر و چه ویژگی را از پدر می گیرند؟ https://koodakdif.ir/%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88-%da%86%d9%87-%d9%88%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88-%da%86%d9%87-%d9%88%db%8c/#respond Sun, 27 Nov 2022 14:48:49 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88-%da%86%d9%87-%d9%88%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88-%da%86%d9%87-%d9%88%db%8c/feed/ 0 موثرترین روش‌ها برای تقویت حافظه کودکان https://koodakdif.ir/%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/ https://koodakdif.ir/%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/#respond Wed, 23 Nov 2022 11:29:34 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/ https://koodakdif.ir/%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/feed/ 0 بازی های مفید برای کودکان اوتیسم (6 بازی طبق تحقیقات جدید) https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%d8%aa%db%8c%d8%b3%d9%85-6-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%d8%aa%db%8c%d8%b3%d9%85-6-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/#respond Tue, 22 Nov 2022 14:45:54 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%d8%aa%db%8c%d8%b3%d9%85-6-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%d8%aa%db%8c%d8%b3%d9%85-6-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/feed/ 0 آموزش زبان انگلیسی برای کودکان 2 و 3 ساله https://koodakdif.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-2-%d9%88-3-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-2-%d9%88-3-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87/#respond Thu, 17 Nov 2022 14:40:59 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-2-%d9%88-3-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-2-%d9%88-3-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87/feed/ 0 خارش بدن در بارداری، علل و راه های درمان آن https://koodakdif.ir/%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/#respond Wed, 16 Nov 2022 06:44:28 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/feed/ 0 درد ناف در بارداری، علل و راه های درمان آن https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%86%d8%a7%d9%81-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%86%d8%a7%d9%81-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/#respond Wed, 16 Nov 2022 06:44:14 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%86%d8%a7%d9%81-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%86%d8%a7%d9%81-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/feed/ 0 آزمایش بارداری بتا چیست؟ چرا این آزمایش انجام می شود؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d8%a7-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d8%a7-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c/#respond Tue, 15 Nov 2022 06:16:27 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d8%a7-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d8%a7-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c/feed/ 0 خشکی پوست در بارداری، علل و نحوه درمان آن https://koodakdif.ir/%d8%ae%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2/ https://koodakdif.ir/%d8%ae%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2/#respond Mon, 14 Nov 2022 06:55:41 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%ae%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2/ https://koodakdif.ir/%d8%ae%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2/feed/ 0 پادرد در بارداری، علل اصلی و راه های درمان آن https://koodakdif.ir/%d9%be%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85/ https://koodakdif.ir/%d9%be%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85/#respond Sun, 13 Nov 2022 06:17:39 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%be%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85/ https://koodakdif.ir/%d9%be%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85/feed/ 0 سیاهی زیر چشم در بارداری، معضلی برای خانم های باردار https://koodakdif.ir/%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d9%85%d8%b9%d8%b6%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d9%85%d8%b9%d8%b6%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7/#respond Wed, 09 Nov 2022 06:15:00 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d9%85%d8%b9%d8%b6%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d9%85%d8%b9%d8%b6%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7/feed/ 0 قرص پردنیزولون برای کودکان (روش مصرف و نکات مهم) https://koodakdif.ir/%d9%82%d8%b1%d8%b5-%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%86%db%8c%d8%b2%d9%88%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%88-%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d9%82%d8%b1%d8%b5-%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%86%db%8c%d8%b2%d9%88%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%88-%d9%86/#respond Mon, 07 Nov 2022 14:51:49 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%82%d8%b1%d8%b5-%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%86%db%8c%d8%b2%d9%88%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%88-%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d9%82%d8%b1%d8%b5-%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%86%db%8c%d8%b2%d9%88%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%88-%d9%86/feed/ 0 نارسایی دهانه رحم چیست؟ علائم، عوارض و درمان آن https://koodakdif.ir/%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%ad%d9%85-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%8c-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%88/ https://koodakdif.ir/%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%ad%d9%85-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%8c-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%88/#respond Sun, 06 Nov 2022 06:16:17 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%ad%d9%85-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%8c-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%88/ https://koodakdif.ir/%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%ad%d9%85-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%8c-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%88/feed/ 0 درد رشد چیست و چه زمانی لازم است برای درد رشد به دکتر مراجعه کرد؟ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-2/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-2/#respond Wed, 02 Nov 2022 06:18:46 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-2/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-2/feed/ 0 علائم اولیۀ بارداری https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%db%80-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%db%80-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/#respond Mon, 31 Oct 2022 17:08:09 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%db%80-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%db%80-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/feed/ 0 پوسیدگی دندان بعد از زایمان، علل و راه های پیشگیری از آن https://koodakdif.ir/%d9%be%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d9%be%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87/#respond Mon, 31 Oct 2022 06:39:31 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%be%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d9%be%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87/feed/ 0 هماتوم بارداری یکی از علل شایع خونریزی در دوره حاملگی https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c/#respond Mon, 31 Oct 2022 06:39:16 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c/feed/ 0 سردرد پس از زایمان چیست؟ علل و روش درمان آن https://koodakdif.ir/%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/#respond Mon, 31 Oct 2022 06:39:05 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/feed/ 0 زمان مناسب برای بارداری و هرآنچه که باید بدانید https://koodakdif.ir/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%87%d8%b1%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%87%d8%b1%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:47:01 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%87%d8%b1%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%87%d8%b1%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c/feed/ 0 تاثیر مثبت بلوبری بر سرطان رحم https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%ad%d9%85/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%ad%d9%85/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:46:51 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%ad%d9%85/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%ad%d9%85/feed/ 0 راه های جلوگیری از سقط جنین در اوایل بارداری https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%84%d9%88%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%84%d9%88%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b1/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:46:40 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%84%d9%88%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%84%d9%88%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b1/feed/ 0 دلایل گرفتگی معده بعد از غذا در دوران بارداری https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%ba%d8%b0%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%ba%d8%b0%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:46:31 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%ba%d8%b0%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%ba%d8%b0%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7/feed/ 0 ۱۰ درمان بوی بد واژن در خانه https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b0-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%af-%d9%88%d8%a7%da%98%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/ https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b0-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%af-%d9%88%d8%a7%da%98%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:46:22 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b0-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%af-%d9%88%d8%a7%da%98%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/ https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b0-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%af-%d9%88%d8%a7%da%98%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/feed/ 0 ۷ روش برای حذف سریع جای عمل سزارین https://koodakdif.ir/%db%b7-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9-%d8%ac%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%86/ https://koodakdif.ir/%db%b7-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9-%d8%ac%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%86/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:46:12 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b7-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9-%d8%ac%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%86/ https://koodakdif.ir/%db%b7-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9-%d8%ac%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%86/feed/ 0 علائم اولیه سرطان تخمدان، تشخیص و درمان https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ae%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ae%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:46:01 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ae%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ae%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7/feed/ 0 علائم سرطان پستان که هر زنی باید بداند https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%b1-%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%b1-%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%af/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:45:52 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%b1-%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%b1-%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%af/feed/ 0 دلایل تکرر ادرار در زنان https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%aa%da%a9%d8%b1%d8%b1-%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%aa%da%a9%d8%b1%d8%b1-%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:45:42 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%aa%da%a9%d8%b1%d8%b1-%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%aa%da%a9%d8%b1%d8%b1-%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86/feed/ 0 مهم ترین علائم بارداری کدامند؟ https://koodakdif.ir/%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%af%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%af%d8%9f/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:45:32 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%af%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%af%d8%9f/feed/ 0 تست بارداری با خمیردندان https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:45:23 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/feed/ 0 ۱۰ عوارض قرص های ضد بارداری بسیار مهم https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b0-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%82%d8%b1%d8%b5-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b6%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%85/ https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b0-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%82%d8%b1%d8%b5-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b6%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%85/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:45:12 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b0-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%82%d8%b1%d8%b5-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b6%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%85/ https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b0-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%82%d8%b1%d8%b5-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b6%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%85/feed/ 0 هفته ۲۷ بارداری؛ علائم، نکات و هر آنچه باید بدانید https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%db%b2%db%b7-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%8c-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%87%d8%b1-%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d8%a8/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%db%b2%db%b7-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%8c-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%87%d8%b1-%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d8%a8/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:45:03 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%db%b2%db%b7-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%8c-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%87%d8%b1-%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d8%a8/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%db%b2%db%b7-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%8c-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%87%d8%b1-%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d8%a8/feed/ 0 ۸ علت شایع درد نوک پستان https://koodakdif.ir/%db%b8-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%86%d9%88%da%a9-%d9%be%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%db%b8-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%86%d9%88%da%a9-%d9%be%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:44:53 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b8-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%86%d9%88%da%a9-%d9%be%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%db%b8-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%86%d9%88%da%a9-%d9%be%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/feed/ 0 سلامت دندان در بارداری و هرآنچه باید درباره آن بدانید https://koodakdif.ir/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%87%d8%b1%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%87%d8%b1%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:44:45 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%87%d8%b1%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%87%d8%b1%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1/feed/ 0 هفته ۳۱ بارداری؛ علائم، نکات و هر آنچه باید بدانید https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%db%b3%db%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%8c-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%87%d8%b1-%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d8%a8/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%db%b3%db%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%8c-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%87%d8%b1-%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d8%a8/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:44:34 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%db%b3%db%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%8c-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%87%d8%b1-%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d8%a8/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%db%b3%db%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%8c-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%87%d8%b1-%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d8%a8/feed/ 0 راهنمای کامل تغذیه مادر در دوران شیردهی https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:44:23 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87/feed/ 0 درمان اسهال در دوران بارداری با روش های طبیعی https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:44:13 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c/feed/ 0 تقویم بارداری: راهنمای تصویری تمام هفته های دوران بارداری https://koodakdif.ir/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%87%d9%81%d8%aa/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%87%d9%81%d8%aa/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:44:03 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%87%d9%81%d8%aa/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%87%d9%81%d8%aa/feed/ 0 ۲۰ نکته کاربردی برای تنظیم قاعدگی https://koodakdif.ir/%db%b2%db%b0-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%da%af%db%8c/ https://koodakdif.ir/%db%b2%db%b0-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%da%af%db%8c/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:43:54 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b2%db%b0-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%da%af%db%8c/ https://koodakdif.ir/%db%b2%db%b0-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%da%af%db%8c/feed/ 0 علت ناباروری زنان چیست؟ علائم، تشخیص و درمان https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%8c-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d9%88/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%8c-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d9%88/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:43:45 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%8c-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d9%88/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%8c-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d9%88/feed/ 0 فواید موز برای زنان باردار بیشتر از آن است که تصور می شود https://koodakdif.ir/%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%86-%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%86-%d8%a7/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:43:36 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%86-%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%86-%d8%a7/feed/ 0 نوشیدنی هایی که زنان باردار باید از آن ها اجتناب کنند https://koodakdif.ir/%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%86-%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%86-%d9%87/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:43:28 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%86-%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%86-%d9%87/feed/ 0 دلایل تنگی نفس در دوران بارداری و روش های مقابله با آن https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%aa%d9%86%da%af%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%aa%d9%86%da%af%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:43:17 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%aa%d9%86%da%af%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%aa%d9%86%da%af%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7/feed/ 0 ۱۱ روش طبیعی برای کاهش علائم یائسگی https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%db%8c%d8%a7%d8%a6%d8%b3%da%af%db%8c/ https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%db%8c%d8%a7%d8%a6%d8%b3%da%af%db%8c/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:43:07 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%db%8c%d8%a7%d8%a6%d8%b3%da%af%db%8c/ https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%db%8c%d8%a7%d8%a6%d8%b3%da%af%db%8c/feed/ 0 آیا گریه کردن در عادت ماهانه طبیعی است؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:42:55 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/ 0 علت جوش زدن در دوران بارداری و روش های درمان آن https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d8%b4-%d8%b2%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d8%b4-%d8%b2%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:42:45 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d8%b4-%d8%b2%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d8%b4-%d8%b2%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af/feed/ 0 رژیم غذایی دوران یائسگی چیست و چگونه می توان علائم یائسگی را کاهش داد https://koodakdif.ir/%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%db%8c%d8%a7%d8%a6%d8%b3%da%af%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%db%8c%d8%a7%d8%a6%d8%b3%da%af%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%db%8c/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:42:36 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%db%8c%d8%a7%d8%a6%d8%b3%da%af%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%db%8c%d8%a7%d8%a6%d8%b3%da%af%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%db%8c/feed/ 0 روش های طبیعی که می توانند بی نظمی قاعدگی را درمان کنند https://koodakdif.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af-%d8%a8%db%8c-%d9%86%d8%b8%d9%85%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%da%af/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af-%d8%a8%db%8c-%d9%86%d8%b8%d9%85%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%da%af/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:42:26 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af-%d8%a8%db%8c-%d9%86%d8%b8%d9%85%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%da%af/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af-%d8%a8%db%8c-%d9%86%d8%b8%d9%85%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%da%af/feed/ 0 کدام تمرین های ورزشی برای زنان باردار مناسب تر هستند https://koodakdif.ir/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85/ https://koodakdif.ir/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:42:16 +0000 https://koodakdif.ir/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85/ https://koodakdif.ir/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85/feed/ 0 عدم تعادل هورمونی در زنان؛ دلایل، نشانه ها، تشخیص و درمان ها https://koodakdif.ir/%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84%d8%8c-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84%d8%8c-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:42:08 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84%d8%8c-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84%d8%8c-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86/feed/ 0 درمان خانگی ساده و قطعی برای عفونت های زنانه https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%88-%d9%82%d8%b7%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%88-%d9%82%d8%b7%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:41:58 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%88-%d9%82%d8%b7%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%88-%d9%82%d8%b7%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2/feed/ 0 مقابله با خارش پوست در دوران بارداری https://koodakdif.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:41:50 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/feed/ 0 خستگی در دوران بارداری چیست؟ از تشخیص تا درمان https://koodakdif.ir/%d8%ae%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d8%aa/ https://koodakdif.ir/%d8%ae%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d8%aa/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:41:40 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%ae%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d8%aa/ https://koodakdif.ir/%d8%ae%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d8%aa/feed/ 0 دیابت بارداری و هر آنچه باید درباره آن بدانید https://koodakdif.ir/%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%87%d8%b1-%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%86-%d8%a8/ https://koodakdif.ir/%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%87%d8%b1-%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%86-%d8%a8/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:41:32 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%87%d8%b1-%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%86-%d8%a8/ https://koodakdif.ir/%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%87%d8%b1-%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%86-%d8%a8/feed/ 0 راهنمای تغذیه و رژیم غذایی بارداری و نکاتی که باید بدانید https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%86%da%a9/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%86%da%a9/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:41:22 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%86%da%a9/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%86%da%a9/feed/ 0 کاهش خطر سرطان پستان با ۱۰ ماده غذایی https://koodakdif.ir/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%db%b1%db%b0-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c/ https://koodakdif.ir/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%db%b1%db%b0-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:41:13 +0000 https://koodakdif.ir/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%db%b1%db%b0-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c/ https://koodakdif.ir/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%db%b1%db%b0-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c/feed/ 0 راهنمای کامل ویتامین های دوران بارداری که به آن ها نیاز دارید https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:41:00 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/feed/ 0 درمان PMS یا سندرم پیش از قاعدگی با رژیم غذایی https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-pms-%db%8c%d8%a7-%d8%b3%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%85-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%ba%d8%b0/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-pms-%db%8c%d8%a7-%d8%b3%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%85-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%ba%d8%b0/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:40:38 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-pms-%db%8c%d8%a7-%d8%b3%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%85-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%ba%d8%b0/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-pms-%db%8c%d8%a7-%d8%b3%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%85-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%ba%d8%b0/feed/ 0 اختلالات روانی پس از زایمان را بهتر بشناسید https://koodakdif.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%b4%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%b4%d9%86/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:40:23 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%b4%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%b4%d9%86/feed/ 0 چه زمانی ضربان قلب جنین قابل شنیدن است؟ https://koodakdif.ir/%da%86%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b6%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%82%d9%84%d8%a8-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d9%86%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%da%86%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b6%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%82%d9%84%d8%a8-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d9%86%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:40:00 +0000 https://koodakdif.ir/%da%86%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b6%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%82%d9%84%d8%a8-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d9%86%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%da%86%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b6%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%82%d9%84%d8%a8-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d9%86%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/ 0 علت کم بودن شیر مادر و راه های موثر افزایش آن https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%da%a9%d9%85-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%da%a9%d9%85-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:39:49 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%da%a9%d9%85-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%da%a9%d9%85-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7/feed/ 0 سلامت جنسی در دوران یائسگی؛ عوارض جانبی و نکات درمانی آن https://koodakdif.ir/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%db%8c%d8%a7%d8%a6%d8%b3%da%af%db%8c%d8%9b-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8/ https://koodakdif.ir/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%db%8c%d8%a7%d8%a6%d8%b3%da%af%db%8c%d8%9b-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:39:39 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%db%8c%d8%a7%d8%a6%d8%b3%da%af%db%8c%d8%9b-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8/ https://koodakdif.ir/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%db%8c%d8%a7%d8%a6%d8%b3%da%af%db%8c%d8%9b-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8/feed/ 0 بیماری AUB یا خونریزی غیر طبیعی رحم؛ علائم، دلایل و درمان https://koodakdif.ir/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-aub-%db%8c%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%9b-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-aub-%db%8c%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%9b-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:39:28 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-aub-%db%8c%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%9b-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-aub-%db%8c%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%9b-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6/feed/ 0 بهترین منابع غذایی آهن برای دوران بارداری https://koodakdif.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d9%87%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d9%87%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:39:18 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d9%87%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d9%87%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af/feed/ 0 دلایل زایمان زودرس و تولد نوزاد پیش از هفته ۳۷ بارداری https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d9%87/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:39:08 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d9%87/feed/ 0 پارگی رحم؛ دلایل، علائم و درمان https://koodakdif.ir/%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%9b-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%9b-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:38:57 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%9b-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%9b-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/feed/ 0 علل زایمان زودرس https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d9%84-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%b3/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d9%84-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%b3/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:38:43 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d9%84-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%b3/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d9%84-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%b3/feed/ 0 دلایل خروپف کردن در دوران بارداری و نحوه درمان آن https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%81-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%86%d8%ad%d9%88/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%81-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%86%d8%ad%d9%88/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:38:25 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%81-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%86%d8%ad%d9%88/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%81-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%86%d8%ad%d9%88/feed/ 0 سندرم تخمدان پلی کیستیک؛ دلایل، علائم، تشخیص و درمان https://koodakdif.ir/%d8%b3%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%85-%d8%aa%d8%ae%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%d8%9b-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85/ https://koodakdif.ir/%d8%b3%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%85-%d8%aa%d8%ae%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%d8%9b-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:38:10 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b3%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%85-%d8%aa%d8%ae%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%d8%9b-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85/ https://koodakdif.ir/%d8%b3%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%85-%d8%aa%d8%ae%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9%d8%9b-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85/feed/ 0 آیا خوردن عسل برای زنان باردار بی خطر است؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:37:58 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3/feed/ 0 احتمال بارداری بعد از ۴۰ سالگی چقدر است؟ https://koodakdif.ir/%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%db%b4%db%b0-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%db%8c-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%db%b4%db%b0-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%db%8c-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:37:46 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%db%b4%db%b0-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%db%8c-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%db%b4%db%b0-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%db%8c-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/feed/ 0 آیا مصرف آنتی بیوتیک در دوران بارداری بی خطر است؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a2%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a2%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:37:36 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a2%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a2%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8/feed/ 0 مصرف ویتامین D در دوران بارداری باعث افزایش IQ کودک می شود https://koodakdif.ir/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-d-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%d8%a7%d9%81%d8%b2/ https://koodakdif.ir/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-d-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%d8%a7%d9%81%d8%b2/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:37:25 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-d-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%d8%a7%d9%81%d8%b2/ https://koodakdif.ir/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-d-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%d8%a7%d9%81%d8%b2/feed/ 0 علائم حمله قلبی در زنان https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%d9%82%d9%84%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%d9%82%d9%84%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:37:11 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%d9%82%d9%84%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%d9%82%d9%84%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86/feed/ 0 ۶ علامت پزشکی در زنان که نباید نادیده بگیرند https://koodakdif.ir/%db%b6-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%87-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a8%da%af/ https://koodakdif.ir/%db%b6-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%87-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a8%da%af/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:36:56 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b6-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%87-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a8%da%af/ https://koodakdif.ir/%db%b6-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%87-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a8%da%af/feed/ 0 ۳ باور غلط درباره جراحی هیسترکتومی https://koodakdif.ir/%db%b3-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%ba%d9%84%d8%b7-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%b1%da%a9%d8%aa%d9%88%d9%85%db%8c/ https://koodakdif.ir/%db%b3-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%ba%d9%84%d8%b7-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%b1%da%a9%d8%aa%d9%88%d9%85%db%8c/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:36:42 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b3-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%ba%d9%84%d8%b7-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%b1%da%a9%d8%aa%d9%88%d9%85%db%8c/ https://koodakdif.ir/%db%b3-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%ba%d9%84%d8%b7-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%b1%da%a9%d8%aa%d9%88%d9%85%db%8c/feed/ 0 آیا اندازه تخمدان ها برای باردار شدن مهم است؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%85%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%85%d9%87/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:36:30 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%85%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%85%d9%87/feed/ 0 شایع ترین دلایل عدم موفقت در بارداری چه هستند؟ https://koodakdif.ir/%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:36:17 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87/feed/ 0 آیا درد تخمک گذاری طبیعی است؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%ae%d9%85%da%a9-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%ae%d9%85%da%a9-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:35:57 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%ae%d9%85%da%a9-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%ae%d9%85%da%a9-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/ 0 خشکی پوست در بارداری؛ دلایل، درمان و پیشگیری https://koodakdif.ir/%d8%ae%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84%d8%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%be%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%ae%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84%d8%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%be%db%8c/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:35:25 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%ae%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84%d8%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%be%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%ae%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84%d8%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%be%db%8c/feed/ 0 دلایل گلودرد در دوران بارداری و ۵ درمان خانگی آن https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%da%af%d9%84%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%db%b5-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%da%af%d9%84%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%db%b5-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:35:02 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%da%af%d9%84%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%db%b5-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%da%af%d9%84%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%db%b5-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/feed/ 0 بهترین سن بارداری در زنان؛ بارداری تا چه سنی امکان پذیر است؟ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%da%86/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%da%86/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:34:46 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%da%86/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%da%86/feed/ 0 علائم پاره شدن کیسه آب و اقداماتی که باید انجام دهید https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:34:36 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c/feed/ 0 تاخیر در پریود تا چند روز طبیعی است؟ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%af-%d8%aa%d8%a7-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%af-%d8%aa%d8%a7-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:34:24 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%af-%d8%aa%d8%a7-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%af-%d8%aa%d8%a7-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/ 0 آیا کیست تخمدان خطرناک است؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d8%ae%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d9%86%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d8%ae%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d9%86%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:34:15 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d8%ae%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d9%86%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d8%ae%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d9%86%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/ 0 ۷ ماده غذایی مهم برای دوران بارداری https://koodakdif.ir/%db%b7-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%db%b7-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:34:05 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b7-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%db%b7-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/feed/ 0 پانزده مکمل که هر زنی به آن ها نیاز دارد https://koodakdif.ir/%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87-%d9%85%da%a9%d9%85%d9%84-%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%b1-%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87-%d9%85%da%a9%d9%85%d9%84-%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%b1-%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:33:55 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87-%d9%85%da%a9%d9%85%d9%84-%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%b1-%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87-%d9%85%da%a9%d9%85%d9%84-%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%b1-%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/feed/ 0 با ۱۵ عوارض شایع بارداری آشنا شوید https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7-%db%b1%db%b5-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7-%d8%b4%d9%88%db%8c%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7-%db%b1%db%b5-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7-%d8%b4%d9%88%db%8c%d8%af/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:33:41 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7-%db%b1%db%b5-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7-%d8%b4%d9%88%db%8c%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7-%db%b1%db%b5-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7-%d8%b4%d9%88%db%8c%d8%af/feed/ 0 خوابیدن به پشت در بارداری خطرناک است یا مفید؟ https://koodakdif.ir/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d9%86%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%db%8c%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d9%86%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%db%8c%d8%a7/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:33:30 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d9%86%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%db%8c%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d9%86%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%db%8c%d8%a7/feed/ 0 بهترین تمرینات ورزشی برای روزهای قاعدگی https://koodakdif.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:33:21 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af/feed/ 0 آیا مصرف ایبوپروفن در دوران بارداری بی خطر است؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%db%8c%d8%a8%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%db%8c%d8%a8%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:33:10 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%db%8c%d8%a8%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%db%8c%d8%a8%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c/feed/ 0 علت لکه بینی قبل از پریود چیست و چه زمانی باید نگران باشیم؟ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%84%da%a9%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%84%da%a9%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:33:00 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%84%da%a9%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%84%da%a9%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86/feed/ 0 علائم هشدار دهنده در بارداری که باید بشناسید و جدی بگیرید https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b4/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b4/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:32:51 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b4/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b4/feed/ 0 آمنوره چیست؟ علائم، دلایل و درمان https://koodakdif.ir/%d8%a2%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%8c-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%8c-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:32:39 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%8c-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%8c-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/feed/ 0 نوسانات خلقی در دوران بارداری؛ از دلایل تا درمان https://koodakdif.ir/%d9%86%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d9%84%d9%82%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%86%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d9%84%d9%82%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:32:29 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%86%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d9%84%d9%82%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%86%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d9%84%d9%82%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c/feed/ 0 روز تخمک‌گذاری در چرخۀ عادت ماهانه https://koodakdif.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d8%ae%d9%85%da%a9%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%86%d8%b1%d8%ae%db%80-%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d8%ae%d9%85%da%a9%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%86%d8%b1%d8%ae%db%80-%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87/#respond Sun, 30 Oct 2022 17:01:11 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d8%ae%d9%85%da%a9%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%86%d8%b1%d8%ae%db%80-%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d8%ae%d9%85%da%a9%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%86%d8%b1%d8%ae%db%80-%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87/feed/ 0 آیا می‌توانیم در حین ورزش آب بخوریم؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d8%a8-%d8%a8%d8%ae%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d8%a8-%d8%a8%d8%ae%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%9f/#respond Sun, 30 Oct 2022 14:50:59 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d8%a8-%d8%a8%d8%ae%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d8%a8-%d8%a8%d8%ae%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%9f/feed/ 0 چیزهایی که باید درباره شروع دویدن بدانید! https://koodakdif.ir/%da%86%db%8c%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%88%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%da%86%db%8c%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%88%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%86/#respond Sun, 30 Oct 2022 14:50:51 +0000 https://koodakdif.ir/%da%86%db%8c%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%88%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%da%86%db%8c%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%88%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%86/feed/ 0 تست پاپ اسمیر چیست و چرا انجام می‌شود؟ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d8%b3%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d8%b3%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f/#respond Sat, 29 Oct 2022 17:00:23 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d8%b3%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d8%b3%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f/feed/ 0 دویدن برای لاغری؛ نکاتی برای تازه کارها https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%88%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%88%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87/#respond Fri, 28 Oct 2022 19:29:03 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%88%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%88%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87/feed/ 0 ورزش هایی برای کاهش وزن و تناسب اندام آقایان https://koodakdif.ir/%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d9%88-%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%82/ https://koodakdif.ir/%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d9%88-%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%82/#respond Fri, 28 Oct 2022 19:28:52 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d9%88-%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%82/ https://koodakdif.ir/%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d9%88-%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%82/feed/ 0 چربی سوزی با ورزش، چند تمرین برای چربی سوزی سریع https://koodakdif.ir/%da%86%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%d8%8c-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%86%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%b3/ https://koodakdif.ir/%da%86%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%d8%8c-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%86%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%b3/#respond Fri, 28 Oct 2022 19:28:43 +0000 https://koodakdif.ir/%da%86%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%d8%8c-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%86%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%b3/ https://koodakdif.ir/%da%86%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%d8%8c-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%86%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%b3/feed/ 0 دارو برای استرس کودکان (تنها 3 داروی تایید شده توسط FDA) https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7-3-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%a7%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7-3-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%a7%db%8c/#respond Thu, 27 Oct 2022 14:40:58 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7-3-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%a7%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7-3-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%a7%db%8c/feed/ 0 در مورد آزمایش خون hCG بدانید https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%ae%d9%88%d9%86-hcg-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%ae%d9%88%d9%86-hcg-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af/#respond Wed, 26 Oct 2022 17:02:46 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%ae%d9%88%d9%86-hcg-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%ae%d9%88%d9%86-hcg-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af/feed/ 0 ۱۳ روش درمان خانگی ورم پا در دوران بارداری https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b3-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d9%88%d8%b1%d9%85-%d9%be%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b3-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d9%88%d8%b1%d9%85-%d9%be%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7/#respond Wed, 26 Oct 2022 05:16:02 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b3-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d9%88%d8%b1%d9%85-%d9%be%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b3-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d9%88%d8%b1%d9%85-%d9%be%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7/feed/ 0 راه‏های کاهش کمر درد در بارداری https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%da%a9%d9%85%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%da%a9%d9%85%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/#respond Wed, 26 Oct 2022 05:15:13 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%da%a9%d9%85%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%da%a9%d9%85%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/feed/ 0 سیر تا پیاز فشار خون در بارداری https://koodakdif.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/#respond Wed, 26 Oct 2022 05:14:54 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/feed/ 0 عوارض استرس در بارداری برای مادر و جنین https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86/#respond Wed, 26 Oct 2022 05:14:36 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86/feed/ 0 ۱۱ روش کاربردی کنترل عصبانیت در بارداری https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/#respond Wed, 26 Oct 2022 05:14:21 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/feed/ 0 نکات مهم ورزش در دوران بارداری https://koodakdif.ir/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/#respond Wed, 26 Oct 2022 05:14:02 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/feed/ 0 تغذیه در دوران بارداری – نکات مهم برای مادر و کودک https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c/#respond Wed, 26 Oct 2022 05:13:43 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c/feed/ 0 ۱۰ اقدام ضروری قبل از بارداری https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b0-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b0-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/#respond Wed, 26 Oct 2022 05:13:28 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b0-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b0-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/feed/ 0 علائم اولیه بارداری چه چیزهایی هستند؟ آیا من باردارم؟ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af%d8%9f/#respond Wed, 26 Oct 2022 05:13:10 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af%d8%9f/feed/ 0 با ویار بارداری چه کنیم؟ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7-%d9%88%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7-%d9%88%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/#respond Wed, 26 Oct 2022 05:12:41 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7-%d9%88%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7-%d9%88%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/feed/ 0 نحوه صحیح خوابیدن در دوران بارداری https://koodakdif.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/#respond Wed, 26 Oct 2022 05:12:15 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/feed/ 0 ریزش مو در بارداری و پس از زایمان و راههای جلوگیری از آن https://koodakdif.ir/%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%87/#respond Wed, 26 Oct 2022 05:11:54 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%87/feed/ 0 با سردردهای دوران بارداری چه کنیم؟ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/#respond Wed, 26 Oct 2022 05:11:40 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/feed/ 0 تمام روش های افزایش شانس بارداری https://koodakdif.ir/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/#respond Wed, 26 Oct 2022 05:11:24 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/feed/ 0 همه چیز درباره چاقی و اضافه وزن در بارداری https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%86%d8%a7%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%87-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%86%d8%a7%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%87-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7/#respond Wed, 26 Oct 2022 05:11:01 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%86%d8%a7%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%87-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%86%d8%a7%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%87-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7/feed/ 0 مراقبت های بارداری در سه ماهه اول https://koodakdif.ir/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84/ https://koodakdif.ir/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84/#respond Wed, 26 Oct 2022 05:10:43 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84/ https://koodakdif.ir/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84/feed/ 0 مراقبت های بارداری در سه ماهه دوم https://koodakdif.ir/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85/ https://koodakdif.ir/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85/#respond Tue, 25 Oct 2022 09:56:29 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85/ https://koodakdif.ir/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85/feed/ 0 مراقبت های بارداری در سه ماهه سوم https://koodakdif.ir/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%85/ https://koodakdif.ir/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%85/#respond Tue, 25 Oct 2022 09:56:00 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%85/ https://koodakdif.ir/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%85/feed/ 0 ادویه های مفید در دوران بارداری https://koodakdif.ir/%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/#respond Tue, 25 Oct 2022 09:55:31 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/feed/ 0 ادویه های ممنوعه در دوران بارداری https://koodakdif.ir/%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/#respond Tue, 25 Oct 2022 09:55:11 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/feed/ 0 بازی های تربیتی برای کودکان https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/#respond Tue, 25 Oct 2022 09:28:28 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/feed/ 0 کافئین در دوران بارداری https://koodakdif.ir/%da%a9%d8%a7%d9%81%d8%a6%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%da%a9%d8%a7%d9%81%d8%a6%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/#respond Tue, 25 Oct 2022 06:22:04 +0000 https://koodakdif.ir/%da%a9%d8%a7%d9%81%d8%a6%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%da%a9%d8%a7%d9%81%d8%a6%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/feed/ 0 چطور با فرزندمان در مورد تراژدی و فاجعه صحبت کنیم؟ 9 راهکار https://koodakdif.ir/%da%86%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%98%d8%af%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87/ https://koodakdif.ir/%da%86%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%98%d8%af%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87/#respond Tue, 25 Oct 2022 06:21:51 +0000 https://koodakdif.ir/%da%86%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%98%d8%af%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87/ https://koodakdif.ir/%da%86%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%98%d8%af%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87/feed/ 0 هفته جهانی شیردهی مادر https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/#respond Tue, 25 Oct 2022 06:21:38 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/feed/ 0 برفک دهان چیست و درمان خانگی و دارویی آن به چه صورت است؟ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%81%da%a9-%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a2%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%81%da%a9-%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a2%d9%86/#respond Tue, 25 Oct 2022 06:21:26 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%81%da%a9-%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a2%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%81%da%a9-%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a2%d9%86/feed/ 0 تا چه اندازه با انواع روش های پیشگیری از بارداری آشنا هستید؟ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a7-%da%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a7-%da%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2/#respond Tue, 25 Oct 2022 06:21:12 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a7-%da%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a7-%da%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2/feed/ 0 12 استراتژی مهم برای تبدیل شما به والدی مقتدر! https://koodakdif.ir/12-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b4%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c-%d9%85/ https://koodakdif.ir/12-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b4%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c-%d9%85/#respond Tue, 25 Oct 2022 06:20:57 +0000 https://koodakdif.ir/12-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b4%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c-%d9%85/ https://koodakdif.ir/12-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b4%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c-%d9%85/feed/ 0 بعد از سقط جنین چگونه از خود مراقبت کنیم؟ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/#respond Tue, 25 Oct 2022 06:20:38 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/feed/ 0 ۲۲ علامت اولیه بارداری را بشناسیم https://koodakdif.ir/%db%b2%db%b2-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%85/ https://koodakdif.ir/%db%b2%db%b2-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%85/#respond Tue, 25 Oct 2022 06:20:25 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b2%db%b2-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%85/ https://koodakdif.ir/%db%b2%db%b2-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%85/feed/ 0 ۱۰ علامت خطر بارداری که باید حواستان به آن ها باشد! https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b0-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87/ https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b0-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87/#respond Tue, 25 Oct 2022 06:20:08 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b0-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87/ https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b0-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87/feed/ 0 دلایل خونریزی هنگام بارداری چیست؟ https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%87%d9%86%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%87%d9%86%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#respond Tue, 25 Oct 2022 06:19:53 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%87%d9%86%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%87%d9%86%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/ 0 اگر باردار هستید یا قصد بارداری دارید باید این مقاله را بخوانید https://koodakdif.ir/%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%af-%db%8c%d8%a7-%d9%82%d8%b5%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a8/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%af-%db%8c%d8%a7-%d9%82%d8%b5%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a8/#respond Tue, 25 Oct 2022 06:19:40 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%af-%db%8c%d8%a7-%d9%82%d8%b5%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a8/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%af-%db%8c%d8%a7-%d9%82%d8%b5%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a8/feed/ 0 بهترین مولتی ویتامین ها و مکمل های ضروری بارداری چیست؟ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%da%a9%d9%85%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%da%a9%d9%85%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1/#respond Tue, 25 Oct 2022 06:19:24 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%da%a9%d9%85%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%da%a9%d9%85%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1/feed/ 0 تقویم بارداری و تغییرات هفته به هفته جنین در طول بارداری https://koodakdif.ir/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%ac%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%ac%d9%86/#respond Tue, 25 Oct 2022 06:19:04 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%ac%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%ac%d9%86/feed/ 0 شایع ترین عوارض بارداری و راه های درمان خانگی آن ها https://koodakdif.ir/%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/#respond Tue, 25 Oct 2022 06:18:53 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/feed/ 0 زایمان زودرس: علائم آن،دلایل و روش های پیشگیری از زایمان زودرس https://koodakdif.ir/%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a2%d9%86%d8%8c%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be/ https://koodakdif.ir/%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a2%d9%86%d8%8c%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be/#respond Tue, 25 Oct 2022 06:18:37 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a2%d9%86%d8%8c%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be/ https://koodakdif.ir/%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a2%d9%86%d8%8c%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be/feed/ 0 قبل بارداری چه کارهایی باید انجام بدهیم؟ https://koodakdif.ir/%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%87%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%87%db%8c/#respond Tue, 25 Oct 2022 06:18:22 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%87%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%87%db%8c/feed/ 0 ای وی اف چیست؟ با مراحل IVF آشنا شویم https://koodakdif.ir/%d8%a7%db%8c-%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%81-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-ivf-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7-%d8%b4%d9%88%db%8c%d9%85/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%db%8c-%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%81-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-ivf-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7-%d8%b4%d9%88%db%8c%d9%85/#respond Tue, 25 Oct 2022 06:18:09 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a7%db%8c-%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%81-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-ivf-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7-%d8%b4%d9%88%db%8c%d9%85/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%db%8c-%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%81-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-ivf-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7-%d8%b4%d9%88%db%8c%d9%85/feed/ 0 سزارین از صفر تا صد | روش‌ها، عوارض و مراقبت‌های بعد از سزارین https://koodakdif.ir/%d8%b3%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b5%d9%81%d8%b1-%d8%aa%d8%a7-%d8%b5%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%8c-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%b3%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b5%d9%81%d8%b1-%d8%aa%d8%a7-%d8%b5%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%8c-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%a7/#respond Tue, 25 Oct 2022 06:17:50 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b3%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b5%d9%81%d8%b1-%d8%aa%d8%a7-%d8%b5%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%8c-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%b3%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b5%d9%81%d8%b1-%d8%aa%d8%a7-%d8%b5%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%8c-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%a7/feed/ 0 آیا تنبیه بدنی روش خوبی برای تربیت فرزند است؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%aa%d9%86%d8%a8%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%ae%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%aa%d9%86%d8%a8%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%ae%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86/#respond Tue, 25 Oct 2022 06:17:38 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%aa%d9%86%d8%a8%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%ae%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%aa%d9%86%d8%a8%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%ae%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86/feed/ 0 غذاهای ممنوع برای کودکان زیر ۲ سال! https://koodakdif.ir/%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%db%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84/ https://koodakdif.ir/%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%db%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84/#respond Tue, 25 Oct 2022 06:17:22 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%db%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84/ https://koodakdif.ir/%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%db%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84/feed/ 0 حقایقی که والدین باید در مورد بلوغ زودرس بدانند https://koodakdif.ir/%d8%ad%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%82%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%ba-%d8%b2%d9%88%d8%af%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%ad%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%82%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%ba-%d8%b2%d9%88%d8%af%d8%b1/#respond Tue, 25 Oct 2022 06:17:10 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%ad%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%82%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%ba-%d8%b2%d9%88%d8%af%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%ad%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%82%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%ba-%d8%b2%d9%88%d8%af%d8%b1/feed/ 0 قولنج نوزاد یا کولیک نوزادی چیست؟ از دلایل تا راه‌های درمان https://koodakdif.ir/%d9%82%d9%88%d9%84%d9%86%d8%ac-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%db%8c%d8%a7-%da%a9%d9%88%d9%84%db%8c%da%a9-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%84/ https://koodakdif.ir/%d9%82%d9%88%d9%84%d9%86%d8%ac-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%db%8c%d8%a7-%da%a9%d9%88%d9%84%db%8c%da%a9-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%84/#respond Tue, 25 Oct 2022 06:16:57 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%82%d9%88%d9%84%d9%86%d8%ac-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%db%8c%d8%a7-%da%a9%d9%88%d9%84%db%8c%da%a9-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%84/ https://koodakdif.ir/%d9%82%d9%88%d9%84%d9%86%d8%ac-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%db%8c%d8%a7-%da%a9%d9%88%d9%84%db%8c%da%a9-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%84/feed/ 0 بی‌اشتهایی کودکان: چگونه مشکل بی اشتهایی فرزندم را حل کنم؟ https://koodakdif.ir/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%87/#respond Tue, 25 Oct 2022 06:16:45 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%87/feed/ 0 بررسی تمام آزمایش‌های لازم دوران بارداری https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af/#respond Tue, 25 Oct 2022 06:16:25 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af/feed/ 0 تست بارداری و بیبی چک؛ چه زمانی تست بدهیم؟ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%a8%db%8c-%da%86%da%a9%d8%9b-%da%86%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%87%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%a8%db%8c-%da%86%da%a9%d8%9b-%da%86%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%87%db%8c/#respond Tue, 25 Oct 2022 06:16:11 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%a8%db%8c-%da%86%da%a9%d8%9b-%da%86%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%87%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%a8%db%8c-%da%86%da%a9%d8%9b-%da%86%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%87%db%8c/feed/ 0 درد رشد چیست و چه زمانی لازم است برای درد رشد به پزشک مراجعه کرد؟ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1/#respond Tue, 25 Oct 2022 06:15:58 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1/feed/ 0 اختلالات ساق پا نوزادان و مشکلات پای کودکان چیست؟ https://koodakdif.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%82-%d9%be%d8%a7-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%82-%d9%be%d8%a7-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88/#respond Tue, 25 Oct 2022 06:15:47 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%82-%d9%be%d8%a7-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%82-%d9%be%d8%a7-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88/feed/ 0 علائم دندان درآوردن کودک و راهکارهایی برای کاهش درد آن https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c/#respond Tue, 25 Oct 2022 06:15:35 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c/feed/ 0 شب ادراری، دلایل و درمان این بیماری https://koodakdif.ir/%d8%b4%d8%a8-%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%b4%d8%a8-%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c/#respond Tue, 25 Oct 2022 06:15:18 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b4%d8%a8-%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%b4%d8%a8-%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c/feed/ 0 دلایل مکیدن انگشت دست در کودکان چیست؟ https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%85%da%a9%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%85%da%a9%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#respond Tue, 25 Oct 2022 06:15:01 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%85%da%a9%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%85%da%a9%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/ 0 کنترل گری والدین، راهکاری نامناسب برای فرزندان https://koodakdif.ir/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86%d8%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86%d8%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%a7/#respond Tue, 25 Oct 2022 05:21:25 +0000 https://koodakdif.ir/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86%d8%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86%d8%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%a7/feed/ 0 عروسک بازی، ابزاری جهت الگوسازی صحیح برای دختران https://koodakdif.ir/%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d8%a8/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d8%a8/#respond Tue, 25 Oct 2022 05:21:11 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d8%a8/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d8%a8/feed/ 0 راهکارهای افزایش استقلال در کودکان https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/#respond Tue, 25 Oct 2022 05:20:56 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/feed/ 0 تاثیر ارتباط مثبت در خانواده بر پرورش ذهن کودک https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%b0/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%b0/#respond Tue, 25 Oct 2022 05:20:45 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%b0/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%b0/feed/ 0 آموزش مهارت های ده گانه زندگی در تربیت کودکان https://koodakdif.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9/#respond Tue, 25 Oct 2022 05:20:32 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9/feed/ 0 مهارت روابط بین فردی در کودکان https://koodakdif.ir/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/#respond Tue, 25 Oct 2022 05:20:15 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/feed/ 0 3 منبع رشد مثبت در کودکان و شاد کردن آنها https://koodakdif.ir/3-%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b4%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a2%d9%86%d9%87%d8%a7/ https://koodakdif.ir/3-%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b4%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a2%d9%86%d9%87%d8%a7/#respond Tue, 25 Oct 2022 05:20:02 +0000 https://koodakdif.ir/3-%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b4%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a2%d9%86%d9%87%d8%a7/ https://koodakdif.ir/3-%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b4%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a2%d9%86%d9%87%d8%a7/feed/ 0 رقابت بین خواهر و برادر و راه های کنترل آن https://koodakdif.ir/%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84/#respond Tue, 25 Oct 2022 05:19:47 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84/feed/ 0 تاثیر رسانه ها بر ملاک های زیبایی دختران https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%84%d8%a7%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%84%d8%a7%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7/#respond Tue, 25 Oct 2022 05:19:25 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%84%d8%a7%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%84%d8%a7%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7/feed/ 0 شایع ترین اختلالات رفتاری در کودکان https://koodakdif.ir/%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/#respond Tue, 25 Oct 2022 05:19:10 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/feed/ 0 مواردی درباره بحران کودکان تنها https://koodakdif.ir/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7/#respond Tue, 25 Oct 2022 05:18:56 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7/feed/ 0 علت اختلال سکوت انتخابی در کودکان چیست؟ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%b3%da%a9%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%b3%da%a9%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#respond Tue, 25 Oct 2022 05:18:37 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%b3%da%a9%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%b3%da%a9%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/feed/ 0 نحوه رفتار با خساست در کودکان https://koodakdif.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/#respond Tue, 25 Oct 2022 05:18:25 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/feed/ 0 کودکان آهسته گام یا مرزی چه ویژگی هایی دارند؟ https://koodakdif.ir/%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%85-%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%b1%d8%b2%db%8c-%da%86%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af/ https://koodakdif.ir/%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%85-%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%b1%d8%b2%db%8c-%da%86%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af/#respond Tue, 25 Oct 2022 05:18:13 +0000 https://koodakdif.ir/%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%85-%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%b1%d8%b2%db%8c-%da%86%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af/ https://koodakdif.ir/%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%85-%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%b1%d8%b2%db%8c-%da%86%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af/feed/ 0 وابستگی والدین به فرزندان چه تبعاتی در پی دارد؟ https://koodakdif.ir/%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1/#respond Tue, 25 Oct 2022 05:18:01 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1/feed/ 0 فواید بچه دار شدن به دلیل تنها بودن فرزند اول https://koodakdif.ir/%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%da%86%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%da%86%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86/#respond Tue, 25 Oct 2022 05:17:51 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%da%86%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%da%86%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86/feed/ 0 فواید اوریگامی برای کودکان https://koodakdif.ir/%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c%da%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c%da%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/#respond Tue, 25 Oct 2022 05:17:34 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c%da%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c%da%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/feed/ 0 انزوای اجتماعی کودکان پس از همه گیری کرونا https://koodakdif.ir/%d8%a7%d9%86%d8%b2%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%85%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%d9%86%d8%b2%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%85%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%b1/#respond Tue, 25 Oct 2022 05:17:16 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a7%d9%86%d8%b2%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%85%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%d9%86%d8%b2%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%85%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%b1/feed/ 0 قشقرق کردن یا کج خلقی چیست؟ https://koodakdif.ir/%d9%82%d8%b4%d9%82%d8%b1%d9%82-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%db%8c%d8%a7-%da%a9%d8%ac-%d8%ae%d9%84%d9%82%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d9%82%d8%b4%d9%82%d8%b1%d9%82-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%db%8c%d8%a7-%da%a9%d8%ac-%d8%ae%d9%84%d9%82%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#respond Tue, 25 Oct 2022 05:17:05 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%82%d8%b4%d9%82%d8%b1%d9%82-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%db%8c%d8%a7-%da%a9%d8%ac-%d8%ae%d9%84%d9%82%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d9%82%d8%b4%d9%82%d8%b1%d9%82-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%db%8c%d8%a7-%da%a9%d8%ac-%d8%ae%d9%84%d9%82%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/ 0 چرا کودکان دروغ میگویند و چگونه آنرا کاهش دهیم؟ https://koodakdif.ir/%da%86%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%ba-%d9%85%db%8c%da%af%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a2%d9%86%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%da%86%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%ba-%d9%85%db%8c%da%af%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a2%d9%86%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d8%a7/#respond Tue, 25 Oct 2022 05:16:55 +0000 https://koodakdif.ir/%da%86%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%ba-%d9%85%db%8c%da%af%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a2%d9%86%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%da%86%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%ba-%d9%85%db%8c%da%af%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a2%d9%86%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d8%a7/feed/ 0 چگونه خواب کودکان تنظیم می‌شود؟ خواب نوزاد باید چقدر باشد؟ https://koodakdif.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8/ https://koodakdif.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8/#respond Mon, 24 Oct 2022 06:47:51 +0000 https://koodakdif.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8/ https://koodakdif.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8/feed/ 0 رشد قد کودکان و راه‌های بهبود آن https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%82%d8%af-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%82%d8%af-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%86/#respond Mon, 24 Oct 2022 06:47:36 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%82%d8%af-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%82%d8%af-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%86/feed/ 0 انواع حساسیت پوستی کودکان چه علائم و درمانی دارند؟ https://koodakdif.ir/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%af%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%af%d8%b1/#respond Mon, 24 Oct 2022 06:47:25 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%af%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%af%d8%b1/feed/ 0 یبوست کودکان و دلایل آن؛ آشنایی با علائم و روش‌های درمان https://koodakdif.ir/%db%8c%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a2%d9%86%d8%9b-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6/ https://koodakdif.ir/%db%8c%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a2%d9%86%d8%9b-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6/#respond Mon, 24 Oct 2022 06:47:09 +0000 https://koodakdif.ir/%db%8c%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a2%d9%86%d8%9b-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6/ https://koodakdif.ir/%db%8c%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a2%d9%86%d8%9b-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6/feed/ 0 تیروئید پرکار در بارداری چه عوارض و خطراتی دارد؟ https://koodakdif.ir/%d8%aa%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%88-%d8%ae%d8%b7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%88-%d8%ae%d8%b7%d8%b1/#respond Mon, 24 Oct 2022 06:46:58 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%aa%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%88-%d8%ae%d8%b7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%88-%d8%ae%d8%b7%d8%b1/feed/ 0 کمبود هورمون رشد چیست؟ https://koodakdif.ir/%da%a9%d9%85%d8%a8%d9%88%d8%af-%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%da%a9%d9%85%d8%a8%d9%88%d8%af-%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#respond Mon, 24 Oct 2022 06:46:45 +0000 https://koodakdif.ir/%da%a9%d9%85%d8%a8%d9%88%d8%af-%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%da%a9%d9%85%d8%a8%d9%88%d8%af-%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/ 0 زایمان طبیعی، لذت دردناک مادر شدن https://koodakdif.ir/%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c%d8%8c-%d9%84%d8%b0%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%af%d9%86%d8%a7%da%a9-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c%d8%8c-%d9%84%d8%b0%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%af%d9%86%d8%a7%da%a9-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d9%86/#respond Mon, 24 Oct 2022 06:46:34 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c%d8%8c-%d9%84%d8%b0%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%af%d9%86%d8%a7%da%a9-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c%d8%8c-%d9%84%d8%b0%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%af%d9%86%d8%a7%da%a9-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d9%86/feed/ 0 دلایل نازایی چیست و درمان نازایی (ناباروری) به چه روش هایی انجام می شود؟ https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%b1/#respond Mon, 24 Oct 2022 06:46:22 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%b1/feed/ 0 زردی نوزاد، رایج‌ترین مشکل تازه متولدها https://koodakdif.ir/%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af/#respond Mon, 24 Oct 2022 06:46:08 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af/feed/ 0 راهکارهایی برای سرگرمی کودکان در زمان قرنطینه https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86/#respond Mon, 24 Oct 2022 06:45:54 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86/feed/ 0 روش‌های درمان ناباروری از دارودرمانی، IUI و ART تا درمان‌های خانگی https://koodakdif.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/#respond Mon, 24 Oct 2022 06:45:38 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/feed/ 0 دلیل افسردگی بعد از زایمان مادران چیست و چه راه های درمانی دارد؟ https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#respond Mon, 24 Oct 2022 06:45:25 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/feed/ 0 کودکان،والدین و کرونا: آموزش و راه کار https://koodakdif.ir/%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%8c%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%88-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%8c%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%88-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1/#respond Mon, 24 Oct 2022 06:45:13 +0000 https://koodakdif.ir/%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%8c%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%88-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%8c%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%88-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1/feed/ 0 تغذیه سالم برای کودکان و نوجوانان، تأثیر غذاهای سالم در سلامت کودک https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%aa%d8%a3%d8%ab/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%aa%d8%a3%d8%ab/#respond Mon, 24 Oct 2022 06:45:01 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%aa%d8%a3%d8%ab/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%aa%d8%a3%d8%ab/feed/ 0 راهنمای کامل تغذیه بارداری https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/#respond Mon, 24 Oct 2022 06:44:48 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/feed/ 0 از شیر گرفتن کودک : چه زمانی و چگونه شیردهی را قطع کنیم؟ https://koodakdif.ir/%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%da%86%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%da%86%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af/#respond Mon, 24 Oct 2022 06:44:37 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%da%86%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%da%86%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af/feed/ 0 بارداری بدون دخول؛ چند درصد امکان دارد بدون رابطه کامل باردار شد؟ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%ae%d9%88%d9%84%d8%9b-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%ae%d9%88%d9%84%d8%9b-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/#respond Mon, 24 Oct 2022 06:44:26 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%ae%d9%88%d9%84%d8%9b-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%ae%d9%88%d9%84%d8%9b-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/feed/ 0 سقط جنین، علل و علائم آن و انواع سقط جنین! https://koodakdif.ir/%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a2%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a2%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86%db%8c/#respond Mon, 24 Oct 2022 06:44:15 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a2%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a2%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86%db%8c/feed/ 0 افزایش شیر مادر با روش خانگی و دارویی https://koodakdif.ir/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c/#respond Mon, 24 Oct 2022 06:44:01 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c/feed/ 0 بارداری دوقلو هفته به هفته: علائم، خطرات و نحوه زایمان https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%82%d9%84%d9%88-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%82%d9%84%d9%88-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d8%a7/#respond Mon, 24 Oct 2022 06:43:37 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%82%d9%84%d9%88-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%82%d9%84%d9%88-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d8%a7/feed/ 0 معرفی تمامی روش‌های تعیین جنسیت قبل از بارداری! https://koodakdif.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7/#respond Mon, 24 Oct 2022 06:43:16 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7/feed/ 0 یائسگی، مرحله‌ای اجتناب ناپذیر از زندگی زنان! https://koodakdif.ir/%db%8c%d8%a7%d8%a6%d8%b3%da%af%db%8c%d8%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d8%a7%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%86%d8%af/ https://koodakdif.ir/%db%8c%d8%a7%d8%a6%d8%b3%da%af%db%8c%d8%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d8%a7%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%86%d8%af/#respond Mon, 24 Oct 2022 06:42:46 +0000 https://koodakdif.ir/%db%8c%d8%a7%d8%a6%d8%b3%da%af%db%8c%d8%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d8%a7%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%86%d8%af/ https://koodakdif.ir/%db%8c%d8%a7%d8%a6%d8%b3%da%af%db%8c%d8%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d8%a7%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%86%d8%af/feed/ 0 درد زیر شکم زنان در بارداری به چه علت ایجاد می شود؟ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b4%da%a9%d9%85-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%a7%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b4%da%a9%d9%85-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%a7%db%8c/#respond Mon, 24 Oct 2022 06:42:30 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b4%da%a9%d9%85-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%a7%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b4%da%a9%d9%85-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%a7%db%8c/feed/ 0 فشار خون در بارداری چه علائم و عوارضی دارد و چطور باید آن را درمان کرد؟ https://koodakdif.ir/%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6%db%8c-%d8%af%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6%db%8c-%d8%af%d8%a7/#respond Mon, 24 Oct 2022 06:42:08 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6%db%8c-%d8%af%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6%db%8c-%d8%af%d8%a7/feed/ 0 باید و نبایدهای نظافت خانه برای زنان باردار! [اینفوگرافی] https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7/#respond Mon, 24 Oct 2022 06:41:56 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7/feed/ 0 چگونه ذهن کودکان را فعال کنیم؟ [اینفوگرافی] https://koodakdif.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b0%d9%87%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f-%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%81%d9%88%da%af%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b0%d9%87%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f-%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%81%d9%88%da%af%d8%b1/#respond Sun, 23 Oct 2022 06:24:41 +0000 https://koodakdif.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b0%d9%87%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f-%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%81%d9%88%da%af%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b0%d9%87%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f-%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%81%d9%88%da%af%d8%b1/feed/ 0 با کودکانی که بعد از مهمانی به خانه برنمی گردند، چه کار کنیم؟ [اینفوگرافی]ّ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d9%85/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d9%85/#respond Sat, 22 Oct 2022 06:15:25 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d9%85/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d9%85/feed/ 0 بارداری مجدد پس از سقط جنین ناخواسته https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87/#respond Wed, 19 Oct 2022 16:59:30 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87/feed/ 0 بازی و تمرین های مفید برای اختلال ریاضی https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/#respond Wed, 19 Oct 2022 10:07:39 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/feed/ 0 درمان کم کاری تیروئید نوزادان (و علت و علائم) https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%b9/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%b9/#respond Wed, 19 Oct 2022 07:06:10 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%b9/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%b9/feed/ 0 خشکی پوست صورت نوزاد: علائم و 8 راهکار موثر https://koodakdif.ir/%d8%ae%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-8-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88/ https://koodakdif.ir/%d8%ae%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-8-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88/#respond Wed, 19 Oct 2022 07:05:53 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%ae%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-8-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88/ https://koodakdif.ir/%d8%ae%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-8-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88/feed/ 0 چه چیزی نوزاد را خوشگل می کند؟ (10 غذا و 5 ترفند) https://koodakdif.ir/%da%86%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%b4%da%af%d9%84-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af%d8%9f-10-%d8%ba%d8%b0%d8%a7-%d9%88-5-%d8%aa%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%da%86%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%b4%da%af%d9%84-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af%d8%9f-10-%d8%ba%d8%b0%d8%a7-%d9%88-5-%d8%aa%d8%b1/#respond Wed, 19 Oct 2022 07:05:38 +0000 https://koodakdif.ir/%da%86%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%b4%da%af%d9%84-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af%d8%9f-10-%d8%ba%d8%b0%d8%a7-%d9%88-5-%d8%aa%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%da%86%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%b4%da%af%d9%84-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af%d8%9f-10-%d8%ba%d8%b0%d8%a7-%d9%88-5-%d8%aa%d8%b1/feed/ 0 راه های افزایش هورمون رشد در بدن! https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%af%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%af%d9%86/#respond Wed, 19 Oct 2022 05:27:13 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%af%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%af%d9%86/feed/ 0 زایمان در آب روشی بهتر برای زایمان طبیعی https://koodakdif.ir/%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%a8-%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9/ https://koodakdif.ir/%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%a8-%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9/#respond Wed, 19 Oct 2022 05:26:36 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%a8-%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9/ https://koodakdif.ir/%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%a8-%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9/feed/ 0 کبد چرب بارداری، خطری نادر در کمین مادر و جنین https://koodakdif.ir/%da%a9%d8%a8%d8%af-%da%86%d8%b1%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%da%a9%d8%a8%d8%af-%da%86%d8%b1%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/#respond Wed, 19 Oct 2022 05:23:12 +0000 https://koodakdif.ir/%da%a9%d8%a8%d8%af-%da%86%d8%b1%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%da%a9%d8%a8%d8%af-%da%86%d8%b1%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/feed/ 0 زمان مناسب نزدیکی جنسی برای بارداری https://koodakdif.ir/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d9%86%d8%b2%d8%af%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d9%86%d8%b2%d8%af%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/#respond Mon, 17 Oct 2022 17:05:35 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d9%86%d8%b2%d8%af%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d9%86%d8%b2%d8%af%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/feed/ 0 نقش تغذیه در زمان لانه گزینی و پیاده روی در زمان اقدام به بارداری https://koodakdif.ir/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%88%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%88%db%8c/#respond Mon, 17 Oct 2022 15:04:32 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%88%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%88%db%8c/feed/ 0 آموکسی سیلین برای عفونت دندان کودکان (همه نکات مهم) https://koodakdif.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%87/#respond Mon, 17 Oct 2022 14:41:08 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%87/feed/ 0 روزهای افزایش شانس باروری طی چرخۀ عادت ماهانه https://koodakdif.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b7%db%8c-%da%86%d8%b1%d8%ae%db%80-%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b7%db%8c-%da%86%d8%b1%d8%ae%db%80-%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa/#respond Sun, 16 Oct 2022 17:00:29 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b7%db%8c-%da%86%d8%b1%d8%ae%db%80-%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b7%db%8c-%da%86%d8%b1%d8%ae%db%80-%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa/feed/ 0 خوردن روغن حیوانی و دنبه در بارداری | بهترین و بدترین روغنها! https://koodakdif.ir/%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%af%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%af%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:13:26 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%af%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%af%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87/feed/ 0 سماق و بررسی خواص دارویی آن | سماق قرمز و قهوه ایی چه تفاوت هایی دارند؟ https://koodakdif.ir/%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%82-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a2%d9%86-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%82-%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d9%88/ https://koodakdif.ir/%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%82-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a2%d9%86-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%82-%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d9%88/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:13:13 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%82-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a2%d9%86-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%82-%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d9%88/ https://koodakdif.ir/%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%82-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a2%d9%86-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%82-%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d9%88/feed/ 0 وازلین برای ترک پوست در دوران بارداری | بهترین مرطوب کننده ها در دوران بارداری https://koodakdif.ir/%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:12:58 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/feed/ 0 تست بارداری با وایتکس | تعیین جنسیت با وایتکس https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa%da%a9%d8%b3-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d9%88/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa%da%a9%d8%b3-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d9%88/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:12:44 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa%da%a9%d8%b3-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d9%88/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa%da%a9%d8%b3-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d9%88/feed/ 0 آیا روغن خراطین واقعاً حجم دهنده است؟! | طریقه مصرف روغن خراطین برای مردان https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b7%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%d8%a7%d9%8b-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b7%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%d8%a7%d9%8b-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:12:30 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b7%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%d8%a7%d9%8b-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b7%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%d8%a7%d9%8b-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/ 0 تخمک اهدایی خواهر چه محاسن و معایبی دارد؟ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%ae%d9%85%da%a9-%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1-%da%86%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%ae%d9%85%da%a9-%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1-%da%86%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:12:14 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%ae%d9%85%da%a9-%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1-%da%86%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%ae%d9%85%da%a9-%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1-%da%86%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1/feed/ 0 عوارض خوردن بال مرغ در بارداری https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%ba-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%ba-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:11:59 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%ba-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%ba-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/feed/ 0 شير دادن به نوزاد بعد از نزديكي https://koodakdif.ir/%d8%b4%d9%8a%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%8a%d9%83%d9%8a/ https://koodakdif.ir/%d8%b4%d9%8a%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%8a%d9%83%d9%8a/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:11:42 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b4%d9%8a%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%8a%d9%83%d9%8a/ https://koodakdif.ir/%d8%b4%d9%8a%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%8a%d9%83%d9%8a/feed/ 0 بهترین زمان برای تست پاپ اسمیر | رابطه قبل از تست پاپ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d8%b3%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d9%82/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d8%b3%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d9%82/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:11:25 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d8%b3%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d9%82/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d8%b3%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d9%82/feed/ 0 تاثیر شکلات تلخ بر جنسیت جنین | فواید شکلات تلخ برای اسپرم https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%84%d8%ae-%d8%a8%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%b4%da%a9/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%84%d8%ae-%d8%a8%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%b4%da%a9/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:11:08 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%84%d8%ae-%d8%a8%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%b4%da%a9/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%84%d8%ae-%d8%a8%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%b4%da%a9/feed/ 0 خواص کامکوات چیست؟ | کامکوات در بارداری مفید است یا مضر؟ https://koodakdif.ir/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%da%a9%d8%a7%d9%85%da%a9%d9%88%d8%a7%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%da%a9%d8%a7%d9%85%da%a9%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%da%a9%d8%a7%d9%85%da%a9%d9%88%d8%a7%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%da%a9%d8%a7%d9%85%da%a9%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:10:54 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%da%a9%d8%a7%d9%85%da%a9%d9%88%d8%a7%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%da%a9%d8%a7%d9%85%da%a9%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%da%a9%d8%a7%d9%85%da%a9%d9%88%d8%a7%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%da%a9%d8%a7%d9%85%da%a9%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/feed/ 0 در سزارین چقدر خون از دست میرود؟ | عوارض خطرناک سزارین! https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d9%85%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%9f-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d9%85%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%9f-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:10:40 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d9%85%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%9f-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d9%85%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%9f-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6/feed/ 0 شستشو با سرکه برای جلوگیری از بارداری روش مطمئنی است؟! https://koodakdif.ir/%d8%b4%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%84%d9%88%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%b4%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%84%d9%88%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:10:23 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b4%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%84%d9%88%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%b4%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%84%d9%88%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1/feed/ 0 گذاشتن آی یو دی درد دارد؟! https://koodakdif.ir/%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%a2%db%8c-%db%8c%d9%88-%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%a2%db%8c-%db%8c%d9%88-%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:10:06 +0000 https://koodakdif.ir/%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%a2%db%8c-%db%8c%d9%88-%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%a2%db%8c-%db%8c%d9%88-%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f/feed/ 0 درمان شقاق سينه در طب سنتی با عسل | درمان های خانگی شقاق سینه https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%82-%d8%b3%d9%8a%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%82-%d8%b3%d9%8a%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:09:50 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%82-%d8%b3%d9%8a%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%82-%d8%b3%d9%8a%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/feed/ 0 نزديكی بعد از عمل واريكوسل بعد از ۷ روز اشکالی داره؟! https://koodakdif.ir/%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%8a%d9%83%db%8c-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%88%d8%b3%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%db%b7-%d8%b1%d9%88%d8%b2/ https://koodakdif.ir/%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%8a%d9%83%db%8c-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%88%d8%b3%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%db%b7-%d8%b1%d9%88%d8%b2/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:09:33 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%8a%d9%83%db%8c-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%88%d8%b3%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%db%b7-%d8%b1%d9%88%d8%b2/ https://koodakdif.ir/%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%8a%d9%83%db%8c-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%88%d8%b3%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%db%b7-%d8%b1%d9%88%d8%b2/feed/ 0 آیا ارضا نشدن زن باعث نازایی میشود؟! https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%b2%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%b2%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:09:19 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%b2%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%b2%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f/feed/ 0 آیا اسپرم از لباس رد می شود؟! | آیا بارداری از روی لباس ممکنه؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%b1%d8%af-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f-%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%b1%d8%af-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f-%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:09:03 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%b1%d8%af-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f-%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%b1%d8%af-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f-%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/feed/ 0 عوارض پودر اینوفولیک و تاثیر پودر اینوفولیک بر باردار شدن https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%be%d9%88%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%88%d9%81%d9%88%d9%84%db%8c%da%a9-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%88/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%be%d9%88%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%88%d9%81%d9%88%d9%84%db%8c%da%a9-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%88/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:08:43 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%be%d9%88%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%88%d9%81%d9%88%d9%84%db%8c%da%a9-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%88/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%be%d9%88%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%88%d9%81%d9%88%d9%84%db%8c%da%a9-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%88/feed/ 0 خواب آلودگی در روزهای اول بارداری نشانه چیست؟ https://koodakdif.ir/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:08:22 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86/feed/ 0 شوهرم در دوران بارداری رابطه میخواد! https://koodakdif.ir/%d8%b4%d9%88%d9%87%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%b4%d9%88%d9%87%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%af/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:08:03 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b4%d9%88%d9%87%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%b4%d9%88%d9%87%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%af/feed/ 0 خوردن سویا در ماکارونی در بارداری ضرر داره؟! https://koodakdif.ir/%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b3%d9%88%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b6%d8%b1%d8%b1-%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b3%d9%88%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b6%d8%b1%d8%b1-%d8%af/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:07:44 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b3%d9%88%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b6%d8%b1%d8%b1-%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b3%d9%88%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b6%d8%b1%d8%b1-%d8%af/feed/ 0 ویار چای و جنسیت جنین | یعنی بچم دختره؟! https://koodakdif.ir/%d9%88%db%8c%d8%a7%d8%b1-%da%86%d8%a7%db%8c-%d9%88-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%db%8c%d8%b9%d9%86%db%8c-%d8%a8%da%86%d9%85-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d9%88%db%8c%d8%a7%d8%b1-%da%86%d8%a7%db%8c-%d9%88-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%db%8c%d8%b9%d9%86%db%8c-%d8%a8%da%86%d9%85-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%9f/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:07:26 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%88%db%8c%d8%a7%d8%b1-%da%86%d8%a7%db%8c-%d9%88-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%db%8c%d8%b9%d9%86%db%8c-%d8%a8%da%86%d9%85-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d9%88%db%8c%d8%a7%d8%b1-%da%86%d8%a7%db%8c-%d9%88-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%db%8c%d8%b9%d9%86%db%8c-%d8%a8%da%86%d9%85-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%9f/feed/ 0 عوامل موثر بر باروری زوجین چیست؟! https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d9%88%d8%ac%db%8c%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d9%88%d8%ac%db%8c%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:07:06 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d9%88%d8%ac%db%8c%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d9%88%d8%ac%db%8c%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/ 0 فواید دوش گرفتن آب سرد | آیا دوش آب سرد در زمستان ضرر دارد؟! https://koodakdif.ir/%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d9%88%d8%b4-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d8%af-%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%d9%88%d8%b4-%d8%a2%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d9%88%d8%b4-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d8%af-%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%d9%88%d8%b4-%d8%a2%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:06:33 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d9%88%d8%b4-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d8%af-%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%d9%88%d8%b4-%d8%a2%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d9%88%d8%b4-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d8%af-%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%d9%88%d8%b4-%d8%a2%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1/feed/ 0 اصطلاح “ترشی نخوری یه چیزی میشی” یعنی چی؟! https://koodakdif.ir/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%aa%d8%b1%d8%b4%db%8c-%d9%86%d8%ae%d9%88%d8%b1%db%8c-%db%8c%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b4%db%8c-%db%8c%d8%b9%d9%86%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%aa%d8%b1%d8%b4%db%8c-%d9%86%d8%ae%d9%88%d8%b1%db%8c-%db%8c%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b4%db%8c-%db%8c%d8%b9%d9%86%db%8c/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:06:07 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%aa%d8%b1%d8%b4%db%8c-%d9%86%d8%ae%d9%88%d8%b1%db%8c-%db%8c%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b4%db%8c-%db%8c%d8%b9%d9%86%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%aa%d8%b1%d8%b4%db%8c-%d9%86%d8%ae%d9%88%d8%b1%db%8c-%db%8c%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b4%db%8c-%db%8c%d8%b9%d9%86%db%8c/feed/ 0 گرسنگی زیاد در بارداری و جنسیت جنین + تاثیر اشتهای در جنسیت نوزاد https://koodakdif.ir/%da%af%d8%b1%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%da%af%d8%b1%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:05:49 +0000 https://koodakdif.ir/%da%af%d8%b1%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%da%af%d8%b1%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a7/feed/ 0 آمپول دورو مدرول ۴۰ چیست ؟ (دپو مدرول) https://koodakdif.ir/%d8%a2%d9%85%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%88-%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%84-%db%b4%db%b0-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f-%d8%af%d9%be%d9%88-%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%84/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%d9%85%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%88-%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%84-%db%b4%db%b0-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f-%d8%af%d9%be%d9%88-%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%84/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:05:27 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%d9%85%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%88-%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%84-%db%b4%db%b0-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f-%d8%af%d9%be%d9%88-%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%84/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%d9%85%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%88-%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%84-%db%b4%db%b0-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f-%d8%af%d9%be%d9%88-%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%84/feed/ 0 آیا بعد از وازکتومی امکان باروری وجود دارد؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%a7%d8%b2%da%a9%d8%aa%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%a7%d8%b2%da%a9%d8%aa%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%af/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:05:04 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%a7%d8%b2%da%a9%d8%aa%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%a7%d8%b2%da%a9%d8%aa%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%af/feed/ 0 آیا بارداری پس از ۵۰ سالگی ممکن است؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%db%b5%db%b0-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%db%8c-%d9%85%d9%85%da%a9%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%db%b5%db%b0-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%db%8c-%d9%85%d9%85%da%a9%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:04:54 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%db%b5%db%b0-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%db%8c-%d9%85%d9%85%da%a9%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%db%b5%db%b0-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%db%8c-%d9%85%d9%85%da%a9%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/ 0 بهترین سن برای بارداری برای زنان و مردان چه زمانی است؟ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:04:40 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7/feed/ 0 ۳۲ مورد از بهترین غذاها برای افزایش باروری https://koodakdif.ir/%db%b3%db%b2-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%db%b3%db%b2-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b1/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:04:21 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b3%db%b2-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%db%b3%db%b2-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b1/feed/ 0 آیا پیشاب باعث بارداری می شود؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:04:09 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f/feed/ 0 بارداری در ۴۰ سالگی و خطرات احتمالی آن https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%db%b4%db%b0-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a2%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%db%b4%db%b0-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a2%d9%86/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:03:58 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%db%b4%db%b0-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a2%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%db%b4%db%b0-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a2%d9%86/feed/ 0 ۲۱ نکته کاربردی برای بهبود شانس بارداری https://koodakdif.ir/%db%b2%db%b1-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%db%b2%db%b1-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:03:40 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b2%db%b1-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%db%b2%db%b1-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/feed/ 0 هشدار های مصرف قرص پنتوپرازول در دوران بارداری، شیردهی و برای کودکان https://koodakdif.ir/%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%82%d8%b1%d8%b5-%d9%be%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%b2%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%82%d8%b1%d8%b5-%d9%be%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%b2%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:03:29 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%82%d8%b1%d8%b5-%d9%be%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%b2%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%82%d8%b1%d8%b5-%d9%be%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%b2%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86/feed/ 0 چه موقع جنین وارد لگن می شود و چطور متوجه آن شویم؟ https://koodakdif.ir/%da%86%d9%87-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%84%da%af%d9%86-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-%d9%88-%da%86%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%ac/ https://koodakdif.ir/%da%86%d9%87-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%84%da%af%d9%86-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-%d9%88-%da%86%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%ac/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:03:17 +0000 https://koodakdif.ir/%da%86%d9%87-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%84%da%af%d9%86-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-%d9%88-%da%86%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%ac/ https://koodakdif.ir/%da%86%d9%87-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%84%da%af%d9%86-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-%d9%88-%da%86%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%ac/feed/ 0 چگونه دوقلو باردار شوید: عوامل، احتمال و نکاتی که باید امتحان کنید https://koodakdif.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%82%d9%84%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%88%db%8c%d8%af-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%8c-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84/ https://koodakdif.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%82%d9%84%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%88%db%8c%d8%af-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%8c-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:03:04 +0000 https://koodakdif.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%82%d9%84%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%88%db%8c%d8%af-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%8c-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84/ https://koodakdif.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%82%d9%84%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%88%db%8c%d8%af-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%8c-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84/feed/ 0 لوله های فالوپ مسدود شده: علل، علائم و درمان https://koodakdif.ir/%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%be-%d9%85%d8%b3%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%84%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%be-%d9%85%d8%b3%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%84%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%af/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:02:45 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%be-%d9%85%d8%b3%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%84%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%be-%d9%85%d8%b3%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%84%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%88-%d8%af/feed/ 0 فاصله بین دو بارداری در سزارین و بالا بردن شانس بارداری مجدد https://koodakdif.ir/%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d8%b1/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:02:31 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d8%b1/feed/ 0 آیا ترشحات موکوسی از نشانه های اوایل بارداری است؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d8%b4%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%da%a9%d9%88%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%88%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d8%b4%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%da%a9%d9%88%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%88%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:02:21 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d8%b4%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%da%a9%d9%88%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%88%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d8%b4%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%da%a9%d9%88%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%88%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7/feed/ 0 چرا الگوی افزایش وزن در بارداری دوم متفاوت است؟ https://koodakdif.ir/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%85-%d9%85%d8%aa%d9%81/ https://koodakdif.ir/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%85-%d9%85%d8%aa%d9%81/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:02:07 +0000 https://koodakdif.ir/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%85-%d9%85%d8%aa%d9%81/ https://koodakdif.ir/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%85-%d9%85%d8%aa%d9%81/feed/ 0 ۱۲ روش ساده و موثر برای درمان ورم پس از زایمان https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b2-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%b1%d9%85-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2/ https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b2-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%b1%d9%85-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:01:45 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b2-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%b1%d9%85-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2/ https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b2-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%b1%d9%85-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2/feed/ 0 رفع ترک های پوستی: ۱۸ درمان خانگی و ۶ درمان پزشکی https://koodakdif.ir/%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%db%8c-%db%b1%db%b8-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d9%88-%db%b6-%d8%af%d8%b1%d9%85/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%db%8c-%db%b1%db%b8-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d9%88-%db%b6-%d8%af%d8%b1%d9%85/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:01:32 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%db%8c-%db%b1%db%b8-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d9%88-%db%b6-%d8%af%d8%b1%d9%85/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%db%8c-%db%b1%db%b8-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d9%88-%db%b6-%d8%af%d8%b1%d9%85/feed/ 0 پیاده روی در دوران بارداری: مزایا، توصیه ها و موارد احتیاطی https://koodakdif.ir/%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%d8%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%d8%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:01:20 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%d8%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%d8%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c/feed/ 0 آیا استفاده از آکوتان (ایزوترتینوئین) در دوران بارداری می تواند باعث نقص در هنگام تولد شود؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%88%d8%a6%db%8c%d9%86-%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%88%d8%a6%db%8c%d9%86-%d8%af/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:01:08 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%88%d8%a6%db%8c%d9%86-%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%86%d9%88%d8%a6%db%8c%d9%86-%d8%af/feed/ 0 آیا کاهش وزن حین بارداری بی خطر است؟ (۷ راهکار ایمن برای مدیریت وزن در بارداری) https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d8%ad%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%db%b7-%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d8%ad%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%db%b7-%d8%b1/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:00:56 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d8%ad%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%db%b7-%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d8%ad%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%db%b7-%d8%b1/feed/ 0 آب لیمو در دوران بارداری: ایمنی، فواید، عوارض جانبی و دستور نوشیدنی آبلیمو https://koodakdif.ir/%d8%a2%d8%a8-%d9%84%db%8c%d9%85%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c%d8%8c-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%d8%a8-%d9%84%db%8c%d9%85%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c%d8%8c-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%8c/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:00:43 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%d8%a8-%d9%84%db%8c%d9%85%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c%d8%8c-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%d8%a8-%d9%84%db%8c%d9%85%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c%d8%8c-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%8c/feed/ 0 ۵ آنتی بیوتیک مجاز در بارداری + آنتی بیوتیک های پرخطر در دوران بارداری https://koodakdif.ir/%db%b5-%d8%a2%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%d8%aa%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88/ https://koodakdif.ir/%db%b5-%d8%a2%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%d8%aa%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:00:31 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b5-%d8%a2%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%d8%aa%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88/ https://koodakdif.ir/%db%b5-%d8%a2%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%d8%aa%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88/feed/ 0 آیا اشعه ایکس (رادیولوژی) در دوران بارداری بی خطر است؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d9%87-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d9%87-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:00:12 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d9%87-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d9%87-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7/feed/ 0 جلوگیری از انتقال کرونا در دوران بارداری و شیردهی و خطرات احتمالی آن https://koodakdif.ir/%d8%ac%d9%84%d9%88%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%ac%d9%84%d9%88%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7/#respond Sun, 16 Oct 2022 15:00:02 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%ac%d9%84%d9%88%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%ac%d9%84%d9%88%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7/feed/ 0 مصرف پنی سیلین در دوران بارداری: عوارض، خطر سقط جنین و داروی جایگزین https://koodakdif.ir/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%be%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6%d8%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%be%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6%d8%8c/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:59:49 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%be%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6%d8%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%be%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6%d8%8c/feed/ 0 ۵ ورزش هوازی که باید در دوران بارداری انجام دهید https://koodakdif.ir/%db%b5-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%db%b5-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%86/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:59:36 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b5-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%db%b5-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%86/feed/ 0 کهیر پس از زایمان: علل بروز علائم، درمان خانگی و عوارض احتمالی https://koodakdif.ir/%da%a9%d9%87%db%8c%d8%b1-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%da%a9%d9%87%db%8c%d8%b1-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:59:23 +0000 https://koodakdif.ir/%da%a9%d9%87%db%8c%d8%b1-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%da%a9%d9%87%db%8c%d8%b1-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/feed/ 0 ۸ خطر استفاده از دستگاه خانگی تست ضربان قلب جنین (دستگاه سونی کید) https://koodakdif.ir/%db%b8-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%b6%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%db%b8-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%b6%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:59:11 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b8-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%b6%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%db%b8-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%b6%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86/feed/ 0 بررسی تمام دلایل ایجاد آکنه در دوران بارداری و درمانهای پزشکی و خانگی آن https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%a2%da%a9%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%a2%da%a9%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:58:58 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%a2%da%a9%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%a2%da%a9%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7/feed/ 0 بررسی دلایل تولد نوزاد کم وزن و روشهای جلوگیری از آن https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%85-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%85-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:58:40 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%85-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%85-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac/feed/ 0 درمان سریع و پیشگیری از یبوست در دوران بارداری با درمان های خانگی و غیر دارویی https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%db%8c%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%db%8c%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:58:26 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%db%8c%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%db%8c%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8/feed/ 0 آموزش نحوه بلند کردن اجسام سنگین در حین بارداری و نکات مهم آن https://koodakdif.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%db%8c%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%db%8c%d9%86/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:58:13 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%db%8c%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%db%8c%d9%86/feed/ 0 بررسی فواید و عوارض مصرف انواع شیرین کننده های مصنوعی در بارداری  https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:58:01 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86/feed/ 0 آیا مصرف قرص اکسی کدون (Oxycodone) در دوران بارداری و شیردهی بی خطر است؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%82%d8%b1%d8%b5-%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%af%d9%88%d9%86-oxycodone-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%82%d8%b1%d8%b5-%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%af%d9%88%d9%86-oxycodone-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:57:49 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%82%d8%b1%d8%b5-%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%af%d9%88%d9%86-oxycodone-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%82%d8%b1%d8%b5-%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%af%d9%88%d9%86-oxycodone-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7/feed/ 0 تست ویتامین D؛ علل و روش انجام، نتایج و خطرات https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-d%d8%9b-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%8c-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%88-%d8%ae/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-d%d8%9b-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%8c-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%88-%d8%ae/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:57:38 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-d%d8%9b-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%8c-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%88-%d8%ae/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-d%d8%9b-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%8c-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%88-%d8%ae/feed/ 0 آیا می توانم در زمان بارداری ایبوپروفن (Ibuprofen) مصرف کنم؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%a8%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%a8%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%86/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:57:25 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%a8%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%a8%d9%88%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%86/feed/ 0 چطور از ترشح بزاق زیاد در دوران بارداری جلوگیری کنیم؟ https://koodakdif.ir/%da%86%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%b1%d8%b4%d8%ad-%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d9%82-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%da%86%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%b1%d8%b4%d8%ad-%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d9%82-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:57:12 +0000 https://koodakdif.ir/%da%86%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%b1%d8%b4%d8%ad-%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d9%82-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%da%86%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%b1%d8%b4%d8%ad-%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d9%82-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/feed/ 0 خستگی در بارداری نشانه چیست و چه درمان هایی دارد؟ https://koodakdif.ir/%d8%ae%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d8%ae%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:56:58 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%ae%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d8%ae%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87/feed/ 0 آیا نوشیدن شیر سویا در دوران بارداری بی خطر است؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:56:44 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c/feed/ 0 دلایل نشت و ترشح شیر در دوران شیردهی و روش های بهبود آن https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%86%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%b4%d8%ad-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%86%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%b4%d8%ad-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%b1/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:56:34 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%86%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%b4%d8%ad-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%86%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%b4%d8%ad-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%b1/feed/ 0 ۱۱ دلیل زایمان زودرس (قبل از هفته ۳۷ ام) و اقدامات لازم https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b1-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%db%b3%db%b7-%d8%a7%d9%85-%d9%88/ https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b1-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%db%b3%db%b7-%d8%a7%d9%85-%d9%88/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:56:20 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b1-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%db%b3%db%b7-%d8%a7%d9%85-%d9%88/ https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b1-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%db%b3%db%b7-%d8%a7%d9%85-%d9%88/feed/ 0 کاهش و تسکین درد سیاتیک در دوران بارداریی؛ کاهش فشار بر عصب سیاتیک در دوران حاملگی https://koodakdif.ir/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%88-%d8%aa%d8%b3%da%a9%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%88-%d8%aa%d8%b3%da%a9%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:56:07 +0000 https://koodakdif.ir/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%88-%d8%aa%d8%b3%da%a9%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%88-%d8%aa%d8%b3%da%a9%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/feed/ 0 علائم بارداری دختر؛ مقایسه “خرافه و علم” درباره علائم دختر بودن جنین https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%9b-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%87-%d9%88-%d8%b9/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%9b-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%87-%d9%88-%d8%b9/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:55:52 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%9b-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%87-%d9%88-%d8%b9/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%9b-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%87-%d9%88-%d8%b9/feed/ 0 سیتالوپرام (سلکسا) در دوران بارداری: موارد مصرف، دوز، عوارض جانبی https://koodakdif.ir/%d8%b3%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%be%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%84%da%a9%d8%b3%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%b3%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%be%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%84%da%a9%d8%b3%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:55:39 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b3%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%be%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%84%da%a9%d8%b3%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%b3%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%be%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%84%da%a9%d8%b3%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7/feed/ 0 راههای درمان ریزش مو بعد از زایمان و روشهای جلوگیری از آن https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d9%88-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d9%88-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:55:29 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d9%88-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d9%88-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4/feed/ 0 تأثیر کافئین (چای و قهوه) بر باروری مردان و زنان چیست؟ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%81%d8%a6%db%8c%d9%86-%da%86%d8%a7%db%8c-%d9%88-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%81%d8%a6%db%8c%d9%86-%da%86%d8%a7%db%8c-%d9%88-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:55:12 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%81%d8%a6%db%8c%d9%86-%da%86%d8%a7%db%8c-%d9%88-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%81%d8%a6%db%8c%d9%86-%da%86%d8%a7%db%8c-%d9%88-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7/feed/ 0 آیا روزه گرفتن در دوران بارداری ضرر دارد؟ نکاتی برای مدیریت بهتر روزه داری در زمان حاملگی https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b6%d8%b1%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b6%d8%b1%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b1/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:54:59 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b6%d8%b1%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b6%d8%b1%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b1/feed/ 0 بررسی ارتباط بین روزه گرفتن و زایمان زودرس؛ آیا روزه گرفتن برای زنان باردار مضر است؟ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%d9%88-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%88/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%d9%88-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%88/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:54:41 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%d9%88-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%88/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%d9%88-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%88/feed/ 0 علائم بارداری پسر؛ مقایسه “خرافه و علم” درباره علائم پسر بودن جنین https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b3%d8%b1%d8%9b-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%87-%d9%88-%d8%b9%d9%84/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b3%d8%b1%d8%9b-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%87-%d9%88-%d8%b9%d9%84/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:54:27 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b3%d8%b1%d8%9b-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%87-%d9%88-%d8%b9%d9%84/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b3%d8%b1%d8%9b-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%87-%d9%88-%d8%b9%d9%84/feed/ 0 ۱۰ نکته کاربردی برای بهبود “خواب در دوران بارداری” به گفته متخصصان https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b0-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88/ https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b0-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:54:11 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b0-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88/ https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b0-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88/feed/ 0 آیا رشد مو روی شکم در طی بارداری طبیعی است؟ علل، روش از بین بردن و علائم هشدار دهنده https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d9%88-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b4%da%a9%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d9%88-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b4%da%a9%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a7/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:53:55 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d9%88-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b4%da%a9%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d9%88-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b4%da%a9%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a7/feed/ 0 آیا داشتن رابطه جنسی در طول همه گیری کرونا بی خطر است؟ آیا میتوانیم در این مدت بچه دار شویم؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d9%88%d9%84-%d9%87%d9%85%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%b1%d9%88/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d9%88%d9%84-%d9%87%d9%85%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%b1%d9%88/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:53:41 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d9%88%d9%84-%d9%87%d9%85%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%b1%d9%88/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d9%88%d9%84-%d9%87%d9%85%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%b1%d9%88/feed/ 0 مشکلات کیسه صفرا در دوران بارداری؛ علائم، بیماری ها، عوارض و درمان https://koodakdif.ir/%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%b5%d9%81%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%b9%d9%84%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%b5%d9%81%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%b9%d9%84%d8%a7/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:53:29 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%b5%d9%81%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%b9%d9%84%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%b5%d9%81%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%b9%d9%84%d8%a7/feed/ 0 ۹ روش انتخاب کفش برای خانوم های باردار و ۴ مشکل رایج که برای پاهای زنان باردار پیش می آید https://koodakdif.ir/%db%b9-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d9%81%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%88/ https://koodakdif.ir/%db%b9-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d9%81%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%88/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:53:17 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b9-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d9%81%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%88/ https://koodakdif.ir/%db%b9-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d9%81%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%88/feed/ 0 ۵ دلیل احساس سردی و سرما در دوران بارداری؛ درمان سرد شدن بدن در حاملگی چیست؟ https://koodakdif.ir/%db%b5-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%b3%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%db%b5-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%b3%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:52:58 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b5-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%b3%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%db%b5-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%b3%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/feed/ 0 چای در دوران بارداری؛ معرفی انواع چای های مضر و بی خطر در حاملگی https://koodakdif.ir/%da%86%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%da%86%d8%a7%db%8c-%d9%87/ https://koodakdif.ir/%da%86%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%da%86%d8%a7%db%8c-%d9%87/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:52:43 +0000 https://koodakdif.ir/%da%86%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%da%86%d8%a7%db%8c-%d9%87/ https://koodakdif.ir/%da%86%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%da%86%d8%a7%db%8c-%d9%87/feed/ 0 آیا ویروس کرونا (کووید ۱۹) از طریق آب آشامدنی منتقل می شود؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%da%a9%d9%88%d9%88%db%8c%d8%af-%db%b1%db%b9-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82-%d8%a2%d8%a8-%d8%a2%d8%b4%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%da%a9%d9%88%d9%88%db%8c%d8%af-%db%b1%db%b9-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82-%d8%a2%d8%a8-%d8%a2%d8%b4%d8%a7/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:52:30 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%da%a9%d9%88%d9%88%db%8c%d8%af-%db%b1%db%b9-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82-%d8%a2%d8%a8-%d8%a2%d8%b4%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%da%a9%d9%88%d9%88%db%8c%d8%af-%db%b1%db%b9-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82-%d8%a2%d8%a8-%d8%a2%d8%b4%d8%a7/feed/ 0 روش اندازه گیری سایز سوتین در دوران بارداری https://koodakdif.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b2-%d8%b3%d9%88%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b2-%d8%b3%d9%88%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:52:14 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b2-%d8%b3%d9%88%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b2-%d8%b3%d9%88%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1/feed/ 0 چرا باردار نمیشوم؟ معرفی ۸ دلیل احتمالی که چرا هنوز باردار نشده اید! https://koodakdif.ir/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%88%d9%85%d8%9f-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%db%b8-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84/ https://koodakdif.ir/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%88%d9%85%d8%9f-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%db%b8-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:52:03 +0000 https://koodakdif.ir/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%88%d9%85%d8%9f-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%db%b8-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84/ https://koodakdif.ir/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%88%d9%85%d8%9f-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%db%b8-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84/feed/ 0 تاثیر استعمال دخانیات بر اسپرم و باروری مردان https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:51:51 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1/feed/ 0 آیا نیاز به کلسیم در دوران بارداری افزایش پیدا می کند؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%84%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%84%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:51:38 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%84%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%84%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7/feed/ 0 در دوران بارداری چگونه از آسیب های ناشی از آلودگی هوا جلوگیری کنیم؟ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b4%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b4%db%8c/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:51:26 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b4%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b4%db%8c/feed/ 0 آیا مصرف آلپرازولام (زاناکس) در حین شیردهی بی خطر است؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a2%d9%84%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%b2%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b2%d8%a7%d9%86%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%db%8c%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a2%d9%84%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%b2%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b2%d8%a7%d9%86%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%db%8c%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:51:13 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a2%d9%84%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%b2%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b2%d8%a7%d9%86%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%db%8c%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a2%d9%84%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%b2%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b2%d8%a7%d9%86%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%db%8c%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af/feed/ 0 آیا “صاف کردن مو” در دوران بارداری بی خطر است؟ (عوارض جانبی + روش های جایگزین) https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b5%d8%a7%d9%81-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%85%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%ae/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b5%d8%a7%d9%81-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%85%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%ae/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:50:57 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b5%d8%a7%d9%81-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%85%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%ae/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b5%d8%a7%d9%81-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%85%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%ae/feed/ 0 درد استخوان واژن در بارداری؛ علائم، عوامل خطر، تشخیص و درمان درد استخوان ناحیه شرمگاهی https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%da%98%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%8c-%d8%b9%d9%88/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%da%98%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%8c-%d8%b9%d9%88/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:50:45 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%da%98%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%8c-%d8%b9%d9%88/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%da%98%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%8c-%d8%b9%d9%88/feed/ 0 ۴ ترس بزرگی که در دوران بارداری تجربه میکنید؛ علل، علائم و چگونگی غلبه بر استرس بارداری https://koodakdif.ir/%db%b4-%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d9%85%db%8c/ https://koodakdif.ir/%db%b4-%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d9%85%db%8c/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:50:29 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b4-%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d9%85%db%8c/ https://koodakdif.ir/%db%b4-%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d9%85%db%8c/feed/ 0 ۱۰ روش ایمن برای چرخاندن کودکی که در وضعیت بریچ (سر به بالا) در رحم مادر قرار دارد https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b0-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%b6%d8%b9/ https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b0-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%b6%d8%b9/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:50:18 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b0-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%b6%d8%b9/ https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b0-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%b6%d8%b9/feed/ 0 ۶ عفونت چشم شایع در دوران بارداری؛ علائم و درمان + ۸ نکته برای پیشگیری از عفونت چشم https://koodakdif.ir/%db%b6-%d8%b9%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6/ https://koodakdif.ir/%db%b6-%d8%b9%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:50:04 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b6-%d8%b9%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6/ https://koodakdif.ir/%db%b6-%d8%b9%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6/feed/ 0 واکسن MMR در بارداری؛ واکسیناسیون MMR (سرخک، اوریون، سرخچه) قبل یا حین بارداری https://koodakdif.ir/%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86-mmr-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-mmr-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%da%a9%d8%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86-mmr-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-mmr-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%da%a9%d8%8c/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:49:52 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86-mmr-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-mmr-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%da%a9%d8%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86-mmr-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-mmr-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%da%a9%d8%8c/feed/ 0 آیا دریافت واکسن گارداسیل (HPV) در دوران بارداری بی خطر است؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86-%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%84-hpv-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86-%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%84-hpv-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:49:40 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86-%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%84-hpv-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86-%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%84-hpv-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7/feed/ 0 آیا خوردن تمبر هندی در زمان بارداری بی ضرر است؟ فواید، ارزش غذایی و “هشدار” برای مصرف https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%aa%d9%85%d8%a8%d8%b1-%d9%87%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%b6/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%aa%d9%85%d8%a8%d8%b1-%d9%87%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%b6/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:49:27 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%aa%d9%85%d8%a8%d8%b1-%d9%87%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%b6/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%aa%d9%85%d8%a8%d8%b1-%d9%87%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%b6/feed/ 0 آیا مادر مبتلا به گلودرد استرپتوکوکی میتواند به کودک خود شیر دهد؟+۱۰ درمان خانگی و پزشکی آن https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%da%af%d9%84%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%be%d8%aa%d9%88%da%a9%d9%88%da%a9%db%8c-%d9%85/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%da%af%d9%84%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%be%d8%aa%d9%88%da%a9%d9%88%da%a9%db%8c-%d9%85/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:49:09 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%da%af%d9%84%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%be%d8%aa%d9%88%da%a9%d9%88%da%a9%db%8c-%d9%85/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%da%af%d9%84%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%be%d8%aa%d9%88%da%a9%d9%88%da%a9%db%8c-%d9%85/feed/ 0 ۸ باور اشتباه درباره برقراری رابطه جنسی برای باردار شدن https://koodakdif.ir/%db%b8-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%ac%d9%86%d8%b3/ https://koodakdif.ir/%db%b8-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%ac%d9%86%d8%b3/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:48:56 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b8-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%ac%d9%86%d8%b3/ https://koodakdif.ir/%db%b8-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%ac%d9%86%d8%b3/feed/ 0 آیا خوابیدن به پشت در دوران بارداری بی خطر است؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%ae/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%ae/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:48:40 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%ae/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%ae/feed/ 0 چه ارتباطی بین تیروئید و باروری وجود دارد؟ https://koodakdif.ir/%da%86%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%aa%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%da%86%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%aa%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%a7/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:48:29 +0000 https://koodakdif.ir/%da%86%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%aa%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%da%86%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%aa%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%a7/feed/ 0 ۵ راهکار ساده و طبیعی برای جلوگیری از گردن درد در زمان بارداری https://koodakdif.ir/%db%b5-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%84%d9%88%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%db%b5-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%84%d9%88%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:48:14 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b5-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%84%d9%88%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%db%b5-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%84%d9%88%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1/feed/ 0 استحمام بعد از سزارین: فواید و اقدامات احتیاطی که باید در نظر گرفت https://koodakdif.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:47:59 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/feed/ 0 فواید مصرف گوشت بلدرچین و تخم بلدرچین در دوران بارداری https://koodakdif.ir/%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d9%84%d8%af%d8%b1%da%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%aa%d8%ae%d9%85-%d8%a8%d9%84%d8%af%d8%b1%da%86%db%8c%d9%86-%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d9%84%d8%af%d8%b1%da%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%aa%d8%ae%d9%85-%d8%a8%d9%84%d8%af%d8%b1%da%86%db%8c%d9%86-%d8%af/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:47:44 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d9%84%d8%af%d8%b1%da%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%aa%d8%ae%d9%85-%d8%a8%d9%84%d8%af%d8%b1%da%86%db%8c%d9%86-%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d9%84%d8%af%d8%b1%da%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%aa%d8%ae%d9%85-%d8%a8%d9%84%d8%af%d8%b1%da%86%db%8c%d9%86-%d8%af/feed/ 0 بهترین اختلاف سنی بین بچه ها چه قدر است؟ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%b3%d9%86%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a8%da%86%d9%87-%d9%87%d8%a7-%da%86%d9%87-%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%b3%d9%86%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a8%da%86%d9%87-%d9%87%d8%a7-%da%86%d9%87-%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:47:28 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%b3%d9%86%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a8%da%86%d9%87-%d9%87%d8%a7-%da%86%d9%87-%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%b3%d9%86%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a8%da%86%d9%87-%d9%87%d8%a7-%da%86%d9%87-%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/ 0 تغییرات واژن پس از زایمان: ۱۰ مورد از اتفاقاتی که می توان انتظار داشت https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%da%98%d9%86-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%db%b1%db%b0-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%aa/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%da%98%d9%86-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%db%b1%db%b0-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%aa/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:47:09 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%da%98%d9%86-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%db%b1%db%b0-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%aa/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%da%98%d9%86-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%db%b1%db%b0-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%aa/feed/ 0 درد فک در دوران بارداری: علل، علائم، تشخیص، درمان و نکاتی برای مدیریت آن https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%81%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%8c-%d8%aa%d8%b4%d8%ae/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%81%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%8c-%d8%aa%d8%b4%d8%ae/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:46:58 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%81%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%8c-%d8%aa%d8%b4%d8%ae/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%81%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84%d8%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%8c-%d8%aa%d8%b4%d8%ae/feed/ 0 توقف رشد جنین در رحم یا محدودیت رشد داخل رحمی (IUGR): علل، علائم، تشخیص و درمان https://koodakdif.ir/%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%ad%d9%85-%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%ad%d9%85-%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:46:44 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%ad%d9%85-%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%ad%d9%85-%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84/feed/ 0 آیا نوشیدن سرکه سیب در دوران شیردهی بی خطر است؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%ae/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%ae/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:46:30 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%ae/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%ae/feed/ 0 آیا تزریق HCG در زمان بارداری می تواند از سقط جنین جلوگیری کند؟ + عوارض جانبی HCG https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%aa%d8%b2%d8%b1%db%8c%d9%82-hcg-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%aa%d8%b2%d8%b1%db%8c%d9%82-hcg-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:46:15 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%aa%d8%b2%d8%b1%db%8c%d9%82-hcg-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%aa%d8%b2%d8%b1%db%8c%d9%82-hcg-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3/feed/ 0 ۹ فایده نوشیدن آب لیمو در دوران شیردهی؛ آیا مصرف زیاد آبلیمو در حین شیردهی خطرناک است؟ https://koodakdif.ir/%db%b9-%d9%81%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a2%d8%a8-%d9%84%db%8c%d9%85%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c%d8%9b/ https://koodakdif.ir/%db%b9-%d9%81%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a2%d8%a8-%d9%84%db%8c%d9%85%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c%d8%9b/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:46:00 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b9-%d9%81%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a2%d8%a8-%d9%84%db%8c%d9%85%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c%d8%9b/ https://koodakdif.ir/%db%b9-%d9%81%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a2%d8%a8-%d9%84%db%8c%d9%85%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c%d8%9b/feed/ 0 درد شانه، گردن و کمر به هنگام شیردهی؛ علل و راهای کاهش این درد https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%88-%da%a9%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%86%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c%d8%9b-%d8%b9%d9%84/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%88-%da%a9%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%86%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c%d8%9b-%d8%b9%d9%84/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:45:45 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%88-%da%a9%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%86%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c%d8%9b-%d8%b9%d9%84/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%88-%da%a9%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%86%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c%d8%9b-%d8%b9%d9%84/feed/ 0 کاهش پتاسیم (هیپوکالمی) در بارداری: علل، علائم، تشخیص، درمان، پیشگیری و خطرات آن https://koodakdif.ir/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%be%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%85-%d9%87%db%8c%d9%be%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84%d8%8c/ https://koodakdif.ir/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%be%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%85-%d9%87%db%8c%d9%be%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84%d8%8c/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:45:29 +0000 https://koodakdif.ir/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%be%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%85-%d9%87%db%8c%d9%be%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84%d8%8c/ https://koodakdif.ir/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%be%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%85-%d9%87%db%8c%d9%be%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84%d8%8c/feed/ 0 حالت تهوع در سفر (بیماری حرکتی) در بارداری: علل، علائم، درمان و جلوگیری از سفر گرفتگی https://koodakdif.ir/%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d9%87%d9%88%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d9%87%d9%88%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:45:12 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d9%87%d9%88%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d9%87%d9%88%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7/feed/ 0 چه موقع باید شروع به پوشیدن سینه بند بارداری (سینه بند مادرانه) کنید؟ https://koodakdif.ir/%da%86%d9%87-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%da%86%d9%87-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b1/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:44:54 +0000 https://koodakdif.ir/%da%86%d9%87-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%da%86%d9%87-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b1/feed/ 0 آیا آزمایش خانگی بارداری با سفید کننده (وایتکس) دقیق و قابل اطمینان است؟ + آموزش انجام این تست https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:44:41 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87/feed/ 0 بهترین زمان برقراری رابطه جنسی برای باردار شدن چه موقعی است؟ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:44:30 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7/feed/ 0 آیا سکسکه کردن جنین در رحم مادر طبیعی است؟ (بررسی سکسکه بچه در دوران بارداری) https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b3%da%a9%d8%b3%da%a9%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%ad%d9%85-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b3/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b3%da%a9%d8%b3%da%a9%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%ad%d9%85-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b3/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:44:21 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b3%da%a9%d8%b3%da%a9%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%ad%d9%85-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b3/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b3%da%a9%d8%b3%da%a9%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%ad%d9%85-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b3/feed/ 0 آیا ممکن است واژن بیش از حد تنگ باشد؟ آیا مشکل تنگی واژن حل شدنی است؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d9%85%da%a9%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d8%a7%da%98%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%af-%d8%aa%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af%d8%9f-%d8%a2%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d9%85%da%a9%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d8%a7%da%98%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%af-%d8%aa%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af%d8%9f-%d8%a2%db%8c/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:44:08 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d9%85%da%a9%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d8%a7%da%98%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%af-%d8%aa%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af%d8%9f-%d8%a2%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d9%85%da%a9%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d8%a7%da%98%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%af-%d8%aa%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af%d8%9f-%d8%a2%db%8c/feed/ 0 ۵ ادویه خطرناک و ۵ ادویه مفید در دوران بارداری؛ باید ها و نباید های مصرف ادویه ها در حاملگی https://koodakdif.ir/%db%b5-%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d9%86%d8%a7%da%a9-%d9%88-%db%b5-%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8/ https://koodakdif.ir/%db%b5-%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d9%86%d8%a7%da%a9-%d9%88-%db%b5-%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:43:54 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b5-%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d9%86%d8%a7%da%a9-%d9%88-%db%b5-%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8/ https://koodakdif.ir/%db%b5-%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d9%86%d8%a7%da%a9-%d9%88-%db%b5-%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8/feed/ 0 آیا آزمایش خانگی بارداری با “جوش شیرین” دقیق و قابل اطمینان است؟ + آموزش انجام این تست https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ac%d9%88%d8%b4-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ac%d9%88%d8%b4-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:43:42 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ac%d9%88%d8%b4-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ac%d9%88%d8%b4-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c/feed/ 0 تفاوت و شباهت های بین سندرم پیش از قاعدگی و علائم بارداری https://koodakdif.ir/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%88-%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d9%87%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%85-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%da%af/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%88-%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d9%87%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%85-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%da%af/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:43:25 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%88-%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d9%87%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%85-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%da%af/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%88-%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d9%87%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%85-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%da%af/feed/ 0 چه زمانی سطح هورمون HCG بعد از سقط جنین به حالت اولیه خود بر می گردد؟ https://koodakdif.ir/%da%86%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%86-hcg-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%ad/ https://koodakdif.ir/%da%86%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%86-hcg-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%ad/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:43:13 +0000 https://koodakdif.ir/%da%86%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%86-hcg-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%ad/ https://koodakdif.ir/%da%86%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%86-hcg-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%ad/feed/ 0 آیا استفاده از لوسین ها و دستگاه های برنزه کننده در دوران بارداری بی خطر است؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:42:58 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86/feed/ 0 آیا مصرف تایلنول (Tylenol) در بارداری خطرناک است؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%86%d9%88%d9%84-tylenol-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d9%86%d8%a7%da%a9-%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%86%d9%88%d9%84-tylenol-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d9%86%d8%a7%da%a9-%d8%a7/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:42:45 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%86%d9%88%d9%84-tylenol-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d9%86%d8%a7%da%a9-%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%86%d9%88%d9%84-tylenol-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d9%86%d8%a7%da%a9-%d8%a7/feed/ 0 آیا استفاده از کرم پروژسترون می تواند از سقط جنین جلوگیری کند؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b1%d9%85-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b1%d9%85-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%a7/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:42:33 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b1%d9%85-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b1%d9%85-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%a7/feed/ 0 آیا رابطه زناشویی در بارداری ضرر دارد یا فایده؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b6%d8%b1%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b6%d8%b1%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%db%8c/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:42:19 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b6%d8%b1%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b6%d8%b1%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%db%8c/feed/ 0 ۱۳ آزمایش مختلف برای یافتن علت سقط جنین های مکرر https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b3-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%86-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86/ https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b3-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%86-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:42:05 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b3-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%86-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86/ https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b3-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%86-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86/feed/ 0 خطرات و مزایای مصرف زیتون در دوران بارداری https://koodakdif.ir/%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%b2%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%b2%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:41:52 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%b2%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%b2%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af/feed/ 0 ۴ خطر نوشیدن نوشابه، دلستر و نوشیدنی ویتامین سی در دوران بارداری https://koodakdif.ir/%db%b4-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%8c-%d8%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88%db%8c/ https://koodakdif.ir/%db%b4-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%8c-%d8%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88%db%8c/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:41:39 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b4-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%8c-%d8%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88%db%8c/ https://koodakdif.ir/%db%b4-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%8c-%d8%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88%db%8c/feed/ 0 چه موقع نگران تاری دید چشم در دوران بارداری باشیم؟ https://koodakdif.ir/%da%86%d9%87-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d9%86%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%af-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af/ https://koodakdif.ir/%da%86%d9%87-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d9%86%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%af-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:41:28 +0000 https://koodakdif.ir/%da%86%d9%87-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d9%86%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%af-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af/ https://koodakdif.ir/%da%86%d9%87-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d9%86%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%af-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af/feed/ 0 بارداری بعد از ۳۰ سالگی و هر آنچه باید درباره آن بدانید https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%db%b3%db%b0-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%db%8c-%d9%88-%d9%87%d8%b1-%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%db%b3%db%b0-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%db%8c-%d9%88-%d9%87%d8%b1-%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:41:17 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%db%b3%db%b0-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%db%8c-%d9%88-%d9%87%d8%b1-%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%db%b3%db%b0-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%db%8c-%d9%88-%d9%87%d8%b1-%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af/feed/ 0 آیا خوردن یخ در بارداری برای جنین ضرر دارد؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%db%8c%d8%ae-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%b6%d8%b1%d8%b1-%d8%af%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%db%8c%d8%ae-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%b6%d8%b1%d8%b1-%d8%af%d8%a7/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:41:03 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%db%8c%d8%ae-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%b6%d8%b1%d8%b1-%d8%af%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%db%8c%d8%ae-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%b6%d8%b1%d8%b1-%d8%af%d8%a7/feed/ 0 تراتوژن چیست و چه تاثیراتی بر جنین در دوران بارداری دارد؟ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%98%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%98%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:40:53 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%98%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%98%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88/feed/ 0 ۳ راه حل کاربردی برای مقابله با استرس بارداری https://koodakdif.ir/%db%b3-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%db%b3-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d8%a7/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:40:37 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b3-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%db%b3-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d8%a7/feed/ 0 ۱۲ نوشیدنی انرژی زای سالم، ساده و خانگی در دوران بارداری https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b2-%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c/ https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b2-%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:40:27 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b2-%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c/ https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b2-%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c/feed/ 0 استفاده از روان کننده ها (ژل لوبریکانت) و تاثیر آن بر باروری https://koodakdif.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7-%da%98%d9%84-%d9%84%d9%88%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7-%da%98%d9%84-%d9%84%d9%88%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:40:14 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7-%da%98%d9%84-%d9%84%d9%88%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7-%da%98%d9%84-%d9%84%d9%88%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa/feed/ 0 عوارض خودارضايي در دوران بارداری چیست و چه خطراتی دارد؟ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:39:59 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/feed/ 0 آیا مصرف مکمل روغن ماهی در دوران بارداری خطرناک است؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%85%da%a9%d9%85%d9%84-%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%85%da%a9%d9%85%d9%84-%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:39:45 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%85%da%a9%d9%85%d9%84-%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%85%da%a9%d9%85%d9%84-%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/feed/ 0 ۸ دلیل برای محدود کردن مصرف غذاهای ناسالم در بارداری+آموزش راههای کنترل خوردن هله هوله https://koodakdif.ir/%db%b8-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%db%b8-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:39:28 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b8-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%db%b8-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7/feed/ 0 اکیناسه (سرخارگل) در زمان شیردهی: خطرات، موارد مصرف و عوارض جانبی این گیاه https://koodakdif.ir/%d8%a7%da%a9%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d8%b1%da%af%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d8%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%da%a9%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d8%b1%da%af%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d8%8c/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:39:16 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a7%da%a9%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d8%b1%da%af%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d8%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%da%a9%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d8%b1%da%af%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d8%8c/feed/ 0 ۳ راه طبیعی برای سفید کردن دندانها در خانه https://koodakdif.ir/%db%b3-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%db%b3-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:39:06 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b3-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%db%b3-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7/feed/ 0 آموزش ماساژ پریناتال همراه با بررسی خطرات و فواید ماساژ پیش از تولد https://koodakdif.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%a7%da%98-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ae%d8%b7/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%a7%da%98-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ae%d8%b7/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:38:56 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%a7%da%98-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ae%d8%b7/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%a7%da%98-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ae%d8%b7/feed/ 0 علت سوزش مقعد پس از خروج مدفوع چیست؟ درمان طبیعی سوزش مقعد https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d9%82%d8%b9%d8%af-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d9%85%d8%af%d9%81%d9%88%d8%b9-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%d8%b1%d9%85/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d9%82%d8%b9%d8%af-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d9%85%d8%af%d9%81%d9%88%d8%b9-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%d8%b1%d9%85/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:38:46 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d9%82%d8%b9%d8%af-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d9%85%d8%af%d9%81%d9%88%d8%b9-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%d8%b1%d9%85/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d9%82%d8%b9%d8%af-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d9%85%d8%af%d9%81%d9%88%d8%b9-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%d8%b1%d9%85/feed/ 0 با ورود کودک به زندگی تان چه تغییراتی ایجاد می شود؟ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%87-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a7%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%87-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a7%db%8c/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:38:28 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%87-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a7%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%87-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a7%db%8c/feed/ 0 پریود مردانه چیست و چه علائمی دارد؟ https://koodakdif.ir/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:38:19 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f/feed/ 0 نحوه پاکسازی بی خطر گوش درمنزل https://koodakdif.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%da%af%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84/ https://koodakdif.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%da%af%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:38:06 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%da%af%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84/ https://koodakdif.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%da%af%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84/feed/ 0 آیا نگهداری از پرندگان در دوران بارداری خطرناک است؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:37:56 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/feed/ 0 تاثیرات مصرف ماری جوانا در زمان بارداری https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:37:45 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/feed/ 0 علایم صددرصدی بارداری https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%85-%d8%b5%d8%af%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%85-%d8%b5%d8%af%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:37:28 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%85-%d8%b5%d8%af%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%85-%d8%b5%d8%af%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/feed/ 0 خودآزمایی سینه راهی برای تشخیص سرطان سینه در منزل https://koodakdif.ir/%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%b3/ https://koodakdif.ir/%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%b3/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:37:15 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%b3/ https://koodakdif.ir/%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%b3/feed/ 0 ۱۰ نکته که مردان درباره بارداری باید بدانند https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b0-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%da%a9%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%af/ https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b0-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%da%a9%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%af/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:36:48 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b0-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%da%a9%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%af/ https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b0-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%da%a9%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%af/feed/ 0 عوارض علف لیمو در دوران بارداری | طرز تهیه دمنوش علف لیمو بهمراه خواص آن https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%b9%d9%84%d9%81-%d9%84%db%8c%d9%85%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%b9%d9%84%d9%81-%d9%84%db%8c%d9%85%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:36:30 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%b9%d9%84%d9%81-%d9%84%db%8c%d9%85%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%b9%d9%84%d9%81-%d9%84%db%8c%d9%85%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87/feed/ 0 علل و درمان شکاف مقعدی و تسکین خونریزی مقعدی پس از زایمان https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%81-%d9%85%d9%82%d8%b9%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b3%da%a9%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%85/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%81-%d9%85%d9%82%d8%b9%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b3%da%a9%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%85/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:35:51 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%81-%d9%85%d9%82%d8%b9%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b3%da%a9%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%85/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%81-%d9%85%d9%82%d8%b9%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b3%da%a9%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%85/feed/ 0 بیماری خود ایمنی در کودکان: انواع و علائم و روش های مدیریت و کنترل بیماری https://koodakdif.ir/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%88-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%88-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:35:22 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%88-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%88-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6/feed/ 0 آیا اندازه (سایز) تخمدان برای باردار شدن مهم است؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b2-%d8%aa%d8%ae%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b2-%d8%aa%d8%ae%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d9%86/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:34:57 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b2-%d8%aa%d8%ae%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b2-%d8%aa%d8%ae%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d9%86/feed/ 0 ۷ غذای ممنوعه و ۷ غذای توصیه شده برای موفقیت در روش IVF https://koodakdif.ir/%db%b7-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%d9%87-%d9%88-%db%b7-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88/ https://koodakdif.ir/%db%b7-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%d9%87-%d9%88-%db%b7-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:34:42 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b7-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%d9%87-%d9%88-%db%b7-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88/ https://koodakdif.ir/%db%b7-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%d9%87-%d9%88-%db%b7-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88/feed/ 0 چرا یک کودک برای خوابیدن می جنگد و چگونه با مساله تقلای کودکان برای نخوابیدن روبرو شوید؟ https://koodakdif.ir/%da%86%d8%b1%d8%a7-%db%8c%da%a9-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%af%d9%86-%d9%85%db%8c-%d8%ac%d9%86%da%af%d8%af-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87/ https://koodakdif.ir/%da%86%d8%b1%d8%a7-%db%8c%da%a9-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%af%d9%86-%d9%85%db%8c-%d8%ac%d9%86%da%af%d8%af-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:34:27 +0000 https://koodakdif.ir/%da%86%d8%b1%d8%a7-%db%8c%da%a9-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%af%d9%86-%d9%85%db%8c-%d8%ac%d9%86%da%af%d8%af-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87/ https://koodakdif.ir/%da%86%d8%b1%d8%a7-%db%8c%da%a9-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%af%d9%86-%d9%85%db%8c-%d8%ac%d9%86%da%af%d8%af-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87/feed/ 0 ۷ روش موثر درمان طبیعی برای سرفه خشک و مداوم شبانه https://koodakdif.ir/%db%b7-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%ae%d8%b4%da%a9-%d9%88-%d9%85/ https://koodakdif.ir/%db%b7-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%ae%d8%b4%da%a9-%d9%88-%d9%85/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:34:15 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b7-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%ae%d8%b4%da%a9-%d9%88-%d9%85/ https://koodakdif.ir/%db%b7-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%ae%d8%b4%da%a9-%d9%88-%d9%85/feed/ 0 عمل لاپاروسکوپی و درمان نا باروری: مزایا، عوارض و خطرات https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%84%d8%a7%d9%be%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%be%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%84%d8%a7%d9%be%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%be%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:34:00 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%84%d8%a7%d9%be%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%be%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%84%d8%a7%d9%be%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%be%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c/feed/ 0 آیا استفاده از دفع کننده حشرات در دوران بارداری بی خطر است؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%81%d8%b9-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%ad%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%81%d8%b9-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%ad%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:33:48 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%81%d8%b9-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%ad%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%81%d8%b9-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%ad%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86/feed/ 0 ۴ علت و ۷ روش موثر برای درمان بیماری دنگ در دوران بارداری https://koodakdif.ir/%db%b4-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%88-%db%b7-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%86%da%af/ https://koodakdif.ir/%db%b4-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%88-%db%b7-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%86%da%af/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:33:33 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b4-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%88-%db%b7-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%86%da%af/ https://koodakdif.ir/%db%b4-%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%88-%db%b7-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%86%da%af/feed/ 0 درد قفسه سینه در دوران بارداری چه دلیلی دارد؟ درمان خانگی و زمان مراجعه به دکتر https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%82%d9%81%d8%b3%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%82%d9%81%d8%b3%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84%db%8c/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:33:19 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%82%d9%81%d8%b3%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%82%d9%81%d8%b3%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84%db%8c/feed/ 0 ۸ وضعیت بدنی برای شیردهی آسان به نوزادان https://koodakdif.ir/%db%b8-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%a2%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%db%b8-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%a2%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:33:02 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b8-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%a2%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%db%b8-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%a2%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7/feed/ 0 ۱۰ ماده غذایی مقوی برای بهبود سریع زخم جراحی و بخیه https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b0-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d9%82%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9-%d8%b2%d8%ae%d9%85-%d8%ac/ https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b0-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d9%82%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9-%d8%b2%d8%ae%d9%85-%d8%ac/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:32:43 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b0-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d9%82%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9-%d8%b2%d8%ae%d9%85-%d8%ac/ https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b0-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d9%82%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9-%d8%b2%d8%ae%d9%85-%d8%ac/feed/ 0 ریزش موها پس از زایمان (آلوپسی): دلایل، نکات مدیریتی و درمان خانگی https://koodakdif.ir/%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d9%88%d9%87%d8%a7-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%84%d9%88%d9%be%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84%d8%8c-%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d9%88%d9%87%d8%a7-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%84%d9%88%d9%be%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84%d8%8c-%d9%86/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:32:33 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d9%88%d9%87%d8%a7-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%84%d9%88%d9%be%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84%d8%8c-%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d9%88%d9%87%d8%a7-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%84%d9%88%d9%be%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84%d8%8c-%d9%86/feed/ 0 نقش کیفیت اسپرم مردان در باروری و سقط جنین چیست؟ https://koodakdif.ir/%d9%86%d9%82%d8%b4-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d9%86%d9%82%d8%b4-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:32:21 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%86%d9%82%d8%b4-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d9%86%d9%82%d8%b4-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%ac%d9%86/feed/ 0 ۹ ترفند برای سفت شدن پوست شکم پس از بارداری ، بدون جراحی https://koodakdif.ir/%db%b9-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%81%d8%aa-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%da%a9%d9%85-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af/ https://koodakdif.ir/%db%b9-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%81%d8%aa-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%da%a9%d9%85-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:32:08 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b9-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%81%d8%aa-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%da%a9%d9%85-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af/ https://koodakdif.ir/%db%b9-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%81%d8%aa-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%da%a9%d9%85-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af/feed/ 0 نوسانات و تغییرات خلق و خو در بارداری : علل وکنترل / مدیریت آن https://koodakdif.ir/%d9%86%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d9%84%d9%82-%d9%88-%d8%ae%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b9/ https://koodakdif.ir/%d9%86%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d9%84%d9%82-%d9%88-%d8%ae%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b9/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:31:53 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%86%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d9%84%d9%82-%d9%88-%d8%ae%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b9/ https://koodakdif.ir/%d9%86%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d9%84%d9%82-%d9%88-%d8%ae%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b9/feed/ 0 آیا زغال فعال در دوران بارداری بی خطر است؟ عوارض، مقدار مصرف مجاز و موارد استفاده از آن https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b2%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b2%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:31:41 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b2%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b2%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3/feed/ 0 خواص بومادران برای نوزاد و در بارداری و طرز تهیه دمنوش بومادران  https://koodakdif.ir/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88/ https://koodakdif.ir/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:31:26 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88/ https://koodakdif.ir/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88/feed/ 0 بالش شیردهی چیست ؛ نکات خرید ، فواید ، مضرات و نحوه استفاده از آن https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9b-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%8c-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%8c-%d9%85/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9b-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%8c-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%8c-%d9%85/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:31:13 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9b-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%8c-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%8c-%d9%85/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9b-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%8c-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%8c-%d9%85/feed/ 0 جنسیت جنین و تغییرات پوستی مادر https://koodakdif.ir/%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:30:59 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/feed/ 0 تفاوت روش باروری میکرواینجکشن و ivf در چیست؟ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%ac%da%a9%d8%b4%d9%86-%d9%88-ivf-%d8%af%d8%b1-%da%86%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%ac%da%a9%d8%b4%d9%86-%d9%88-ivf-%d8%af%d8%b1-%da%86%db%8c/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:30:41 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%ac%da%a9%d8%b4%d9%86-%d9%88-ivf-%d8%af%d8%b1-%da%86%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%ac%da%a9%d8%b4%d9%86-%d9%88-ivf-%d8%af%d8%b1-%da%86%db%8c/feed/ 0 تاثیر گریه و وضعیت روحی مادر روی جنین در ماه های مختلف بارداری https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%88-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%88-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:30:29 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%88-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%88-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1/feed/ 0 خواص و مضرات مصرف سمنو در دوران بارداری و درمان نازایی | سمنو و دیابت بارداری https://koodakdif.ir/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%88-%d9%85%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%b3%d9%85%d9%86%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%88-%d9%85%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%b3%d9%85%d9%86%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:30:17 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%88-%d9%85%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%b3%d9%85%d9%86%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%88-%d9%85%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%b3%d9%85%d9%86%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/feed/ 0 خوردن هویج در بارداری و جنسیت جنین ؛ فواید و خطرات خوردن هویج در بارداری https://koodakdif.ir/%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%ac-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%9b-%d9%81%d9%88%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%ac-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%9b-%d9%81%d9%88%d8%a7/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:30:01 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%ac-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%9b-%d9%81%d9%88%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%ac-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%9b-%d9%81%d9%88%d8%a7/feed/ 0 خطرات نگهداری حیوان خانگی در دوران بارداری چیست؟ https://koodakdif.ir/%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:29:51 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1/feed/ 0 ۱۲ روش خانگی را برای تسکین و کاهش سوزش معده در اوایل بارداری https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b2-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b3%da%a9%db%8c%d9%86-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%b3%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85/ https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b2-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b3%da%a9%db%8c%d9%86-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%b3%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:29:41 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b2-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b3%da%a9%db%8c%d9%86-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%b3%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85/ https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b2-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b3%da%a9%db%8c%d9%86-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%b3%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85/feed/ 0 بهترین روش های درمان اگزما در طب سنتی https://koodakdif.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%da%af%d8%b2%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%da%af%d8%b2%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:29:23 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%da%af%d8%b2%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%da%af%d8%b2%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c/feed/ 0 سینوزیت در دوران بارداری : انواع ، دلایل و درمان های خانگی و تاثیر سینوزیت بر جنین https://koodakdif.ir/%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%8c-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84/ https://koodakdif.ir/%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%8c-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:29:12 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%8c-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84/ https://koodakdif.ir/%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%8c-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84/feed/ 0 آیا خوردن بلوچیز در بارداری بی خطر است؟ معرفی پنیر های بی خطر در دوران بارداری https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%84%d9%88%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%84%d9%88%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:29:01 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%84%d9%88%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%84%d9%88%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/ 0 چگونه از بخیه های زایمان مراقبت کنیم؟ https://koodakdif.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%ae%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%ae%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:28:51 +0000 https://koodakdif.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%ae%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%ae%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/feed/ 0 توصیه های طب سنتی برای شیردهی به نوزاد – شیردهی در بارداری طب اسلامی https://koodakdif.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:28:42 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af/feed/ 0 زایمان دیرتر از موعد چه عوارضی دارد؟ https://koodakdif.ir/%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%af-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%af-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:28:28 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%af-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%af-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f/feed/ 0 ایا امکان دارد با وجود  IUD باز هم باردار شوید؟ https://koodakdif.ir/%d8%a7%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-iud-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-iud-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:28:16 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a7%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-iud-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-iud-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4/feed/ 0 اندومتریوز و کیست اندومتریوز چیست؟ https://koodakdif.ir/%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b2-%d9%88-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b2-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b2-%d9%88-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b2-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:28:04 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b2-%d9%88-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b2-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b2-%d9%88-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b2-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/ 0 آیا استفاده از روغن بادام در دوران بارداری بی خطر و ایمن است؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:27:49 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af/feed/ 0 مزایای درمان ناباروری ای وی اف و سوالات بيماران لاپاراسكوپی https://koodakdif.ir/%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c-%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%81-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/ https://koodakdif.ir/%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c-%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%81-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:27:37 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c-%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%81-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/ https://koodakdif.ir/%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c-%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%81-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/feed/ 0 انتخاب لباس زیر مناسب خانم های باردار https://koodakdif.ir/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/#respond Sun, 16 Oct 2022 14:27:26 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/feed/ 0  بازی برای تقویت مهارت ارتباطی کودکان، ۶ بازی جذاب و ساده برای بچه‌ها https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/#respond Sat, 15 Oct 2022 18:38:21 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/feed/ 0 تأثیر سن در قدرت باروری زنان https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86/#respond Sat, 15 Oct 2022 17:00:22 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86/feed/ 0 تمرینات کگل؛ راهنمایی برای زنان https://koodakdif.ir/%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%aa-%da%a9%da%af%d9%84%d8%9b-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%aa-%da%a9%da%af%d9%84%d8%9b-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86/#respond Sat, 15 Oct 2022 15:36:37 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%aa-%da%a9%da%af%d9%84%d8%9b-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%aa-%da%a9%da%af%d9%84%d8%9b-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86/feed/ 0 آزمایش پاپ اسمیر چیست؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d8%b3%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d8%b3%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#respond Sat, 15 Oct 2022 15:36:29 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d8%b3%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%be%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d8%b3%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/ 0 آزمایش ژنتیک قبل از تولد چیست؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%98%d9%86%d8%aa%db%8c%da%a9-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%98%d9%86%d8%aa%db%8c%da%a9-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#respond Sat, 15 Oct 2022 15:36:16 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%98%d9%86%d8%aa%db%8c%da%a9-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%98%d9%86%d8%aa%db%8c%da%a9-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/ 0 آنچه باید در مورد آزمایش‌ بارداری HCG بدانیم https://koodakdif.ir/%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-hcg-%d8%a8%d8%af%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-hcg-%d8%a8%d8%af%d8%a7/#respond Sat, 15 Oct 2022 15:35:41 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-hcg-%d8%a8%d8%af%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-hcg-%d8%a8%d8%af%d8%a7/feed/ 0 لیزر بیکینی و انواع آن https://koodakdif.ir/%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%a8%db%8c%da%a9%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a2%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%a8%db%8c%da%a9%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a2%d9%86/#respond Sat, 15 Oct 2022 15:35:30 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%a8%db%8c%da%a9%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a2%d9%86/ https://koodakdif.ir/%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%a8%db%8c%da%a9%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a2%d9%86/feed/ 0 نقاشی کودکانه: آموزش کامل با 20 ویدیوی رایگان و 40 نکته https://koodakdif.ir/%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%a7-20-%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c-%d8%b1%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%a7-20-%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c-%d8%b1%d8%a7/#respond Sat, 15 Oct 2022 14:40:57 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%a7-20-%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c-%d8%b1%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%a7-20-%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c-%d8%b1%d8%a7/feed/ 0 دردهای عضلانی شایع در دوران بارداری چیست و چگونه ایجاد می شود؟ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%b6%d9%84%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%b6%d9%84%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%db%8c/#respond Sat, 15 Oct 2022 14:32:05 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%b6%d9%84%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%b6%d9%84%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%db%8c/feed/ 0 آیا شنا کردن در دوران بارداری بی خطر است؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b4%d9%86%d8%a7-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b4%d9%86%d8%a7-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#respond Sat, 15 Oct 2022 14:31:45 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b4%d9%86%d8%a7-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b4%d9%86%d8%a7-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/feed/ 0 زایمان با آمپول فشار چقدر طول میکشد و محل تزریق آن و عوارض ناشی از تزریق https://koodakdif.ir/%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d9%85%d9%be%d9%88%d9%84-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d9%88%d9%84-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b4%d8%af-%d9%88-%d9%85%d8%ad/ https://koodakdif.ir/%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d9%85%d9%be%d9%88%d9%84-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d9%88%d9%84-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b4%d8%af-%d9%88-%d9%85%d8%ad/#respond Sat, 15 Oct 2022 14:31:17 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d9%85%d9%be%d9%88%d9%84-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d9%88%d9%84-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b4%d8%af-%d9%88-%d9%85%d8%ad/ https://koodakdif.ir/%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d9%85%d9%be%d9%88%d9%84-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d9%88%d9%84-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b4%d8%af-%d9%88-%d9%85%d8%ad/feed/ 0 بهترین صبحانه برای زن باردار | معرفی ۱۲ صبحانه مناسب در بارداری https://koodakdif.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b5%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%db%b1%db%b2/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b5%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%db%b1%db%b2/#respond Sat, 15 Oct 2022 14:31:03 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b5%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%db%b1%db%b2/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b5%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%db%b1%db%b2/feed/ 0 موارد مصرف قرص بیوتین برای سلامتی و درمان ریزش مو https://koodakdif.ir/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%82%d8%b1%d8%b5-%d8%a8%db%8c%d9%88%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85/ https://koodakdif.ir/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%82%d8%b1%d8%b5-%d8%a8%db%8c%d9%88%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85/#respond Sat, 15 Oct 2022 14:30:53 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%82%d8%b1%d8%b5-%d8%a8%db%8c%d9%88%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85/ https://koodakdif.ir/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%82%d8%b1%d8%b5-%d8%a8%db%8c%d9%88%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85/feed/ 0 چگونه می توانید بفهمید که امکان دارد نابارور باشید https://koodakdif.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%81%d9%87%d9%85%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%87-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%86%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%81%d9%87%d9%85%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%87-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%86%d8%a7/#respond Sat, 15 Oct 2022 14:30:43 +0000 https://koodakdif.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%81%d9%87%d9%85%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%87-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%86%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%81%d9%87%d9%85%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%87-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%86%d8%a7/feed/ 0 ۱۱ نکته برای افزایش باروری در مردان https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b1-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b1-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86/#respond Sat, 15 Oct 2022 14:30:34 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b1-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86/ https://koodakdif.ir/%db%b1%db%b1-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86/feed/ 0 آیا سفتی شکم می تواند خطرناک باشد؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b3%d9%81%d8%aa%db%8c-%d8%b4%da%a9%d9%85-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d9%86%d8%a7%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b3%d9%81%d8%aa%db%8c-%d8%b4%da%a9%d9%85-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d9%86%d8%a7%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af%d8%9f/#respond Sat, 15 Oct 2022 14:30:23 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b3%d9%81%d8%aa%db%8c-%d8%b4%da%a9%d9%85-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d9%86%d8%a7%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b3%d9%81%d8%aa%db%8c-%d8%b4%da%a9%d9%85-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d9%86%d8%a7%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af%d8%9f/feed/ 0 چه عواملی باعث درد لگن در زنان می شود؟ https://koodakdif.ir/%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%84%da%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%84%da%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f/#respond Sat, 15 Oct 2022 14:30:12 +0000 https://koodakdif.ir/%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%84%da%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f/ https://koodakdif.ir/%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%84%da%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f/feed/ 0 چگونه نفخ دوران بارداری را کاهش دهیم https://koodakdif.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%86%d9%81%d8%ae-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%af%d9%87%db%8c%d9%85/ https://koodakdif.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%86%d9%81%d8%ae-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%af%d9%87%db%8c%d9%85/#respond Sat, 15 Oct 2022 14:30:00 +0000 https://koodakdif.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%86%d9%81%d8%ae-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%af%d9%87%db%8c%d9%85/ https://koodakdif.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%86%d9%81%d8%ae-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%af%d9%87%db%8c%d9%85/feed/ 0 چگونه بدن خود را برای بارداری آماده کنید https://koodakdif.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%af%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c/ https://koodakdif.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%af%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c/#respond Sat, 15 Oct 2022 14:29:48 +0000 https://koodakdif.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%af%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c/ https://koodakdif.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%af%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c/feed/ 0 در خصوص مصرف قرص پرگنازون در دوران بارداری چه می دانید؟ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%82%d8%b1%d8%b5-%d9%be%d8%b1%da%af%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%82%d8%b1%d8%b5-%d9%be%d8%b1%da%af%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af/#respond Sat, 15 Oct 2022 14:29:36 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%82%d8%b1%d8%b5-%d9%be%d8%b1%da%af%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%82%d8%b1%d8%b5-%d9%be%d8%b1%da%af%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af/feed/ 0 توصیه های طب سنتی برای داشتن یک زایمان طبیعی راحت https://koodakdif.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86-%db%8c%da%a9-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b7/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86-%db%8c%da%a9-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b7/#respond Sat, 15 Oct 2022 14:29:26 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86-%db%8c%da%a9-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b7/ https://koodakdif.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86-%db%8c%da%a9-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b7/feed/ 0 نحوه تمیز کردن ایمن در دوران بارداری https://koodakdif.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%aa%d9%85%db%8c%d8%b2-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%aa%d9%85%db%8c%d8%b2-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/#respond Sat, 15 Oct 2022 14:29:15 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%aa%d9%85%db%8c%d8%b2-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%aa%d9%85%db%8c%d8%b2-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/feed/ 0 آیا کاشت ناخن اکریلیک هنگام بارداری بی خطر است؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%ae%d9%86-%d8%a7%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c%da%a9-%d9%87%d9%86%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%ae%d9%86-%d8%a7%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c%da%a9-%d9%87%d9%86%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c/#respond Sat, 15 Oct 2022 14:29:05 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%ae%d9%86-%d8%a7%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c%da%a9-%d9%87%d9%86%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%ae%d9%86-%d8%a7%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c%da%a9-%d9%87%d9%86%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c/feed/ 0 چطور می توان در دوران بارداری از محصولات آرایشی بهداشتی مضر دوری کرد https://koodakdif.ir/%da%86%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%da%86%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7/#respond Sat, 15 Oct 2022 14:28:55 +0000 https://koodakdif.ir/%da%86%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%da%86%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7/feed/ 0 ۷ داروی باروری برای مردان بهمراه بررسی عوارض آنها | افزایش باروری مردان بصورت طبیعی https://koodakdif.ir/%db%b7-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c/ https://koodakdif.ir/%db%b7-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c/#respond Sat, 15 Oct 2022 14:28:43 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b7-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c/ https://koodakdif.ir/%db%b7-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c/feed/ 0 چگونه بفهمید که پس از تولد فرزندتان دچار کمبود آهن شده اید؟ https://koodakdif.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%81%d9%87%d9%85%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%87-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%da%86%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%81%d9%87%d9%85%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%87-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%da%86%d8%a7/#respond Sat, 15 Oct 2022 14:28:34 +0000 https://koodakdif.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%81%d9%87%d9%85%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%87-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%da%86%d8%a7/ https://koodakdif.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%81%d9%87%d9%85%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%87-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%da%86%d8%a7/feed/ 0 آیا بارداری همراه با رژیم غذایی وگان برای من مناسب است؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1/#respond Sat, 15 Oct 2022 14:28:24 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1/feed/ 0 برای اینکه نوزاد تپل متولد شود چه اقداماتی می توان انجام داد؟ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%da%a9%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d9%be%d9%84-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af-%d8%b4%d9%88%d8%af-%da%86%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%da%a9%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d9%be%d9%84-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af-%d8%b4%d9%88%d8%af-%da%86%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85/#respond Sat, 15 Oct 2022 14:28:14 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%da%a9%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d9%be%d9%84-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af-%d8%b4%d9%88%d8%af-%da%86%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85/ https://koodakdif.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%da%a9%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d9%be%d9%84-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af-%d8%b4%d9%88%d8%af-%da%86%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85/feed/ 0 آیا دود کردن عنبرنسارا در دوران بارداری می تواند مرگ آور باشد؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b9%d9%86%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b9%d9%86%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/#respond Sat, 15 Oct 2022 14:28:05 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b9%d9%86%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b9%d9%86%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1/feed/ 0 آیا دیابت می تواند بر باروری در زنان و مردان تأثیر بگذارد؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85/#respond Sat, 15 Oct 2022 14:27:52 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85/feed/ 0 ۸ نکته برای مقابله با درد شانه ها در دوران بارداری https://koodakdif.ir/%db%b8-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%db%b8-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1/#respond Sat, 15 Oct 2022 14:27:43 +0000 https://koodakdif.ir/%db%b8-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%db%b8-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1/feed/ 0 درد دنده در دوران بارداری | بررسی دلایل و راهکارهای درمانی درد دنده در بارداری https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84/#respond Sat, 15 Oct 2022 14:27:33 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84/feed/ 0 چگونه می توانید تشخیص دهید که نازا نیستید؟ نشانه های نازایی چیست؟ https://koodakdif.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d8%af%d9%87%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%87-%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%a7-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/ https://koodakdif.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d8%af%d9%87%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%87-%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%a7-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#respond Sat, 15 Oct 2022 14:27:24 +0000 https://koodakdif.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d8%af%d9%87%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%87-%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%a7-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/ https://koodakdif.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d8%af%d9%87%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%87-%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%a7-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/feed/ 0 کمردرد در دوران بارداری: علل، کنترل و پیشگیری https://koodakdif.ir/%da%a9%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84%d8%8c-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%88-%d9%be%db%8c/ https://koodakdif.ir/%da%a9%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84%d8%8c-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%88-%d9%be%db%8c/#respond Sat, 15 Oct 2022 14:27:13 +0000 https://koodakdif.ir/%da%a9%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84%d8%8c-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%88-%d9%be%db%8c/ https://koodakdif.ir/%da%a9%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%84%d8%8c-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%88-%d9%be%db%8c/feed/ 0 اگر در دوران بارداری از داروهای ضد افسردگی استفاده می کنید این نکات را رعایت کنید https://koodakdif.ir/%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1/#respond Sat, 15 Oct 2022 14:27:03 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1/ https://koodakdif.ir/%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1/feed/ 0 آیا خوردن شاهتوت در دوران بارداری مفید است یا مضر؟ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%aa%d9%88%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%81%db%8c%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%aa%d9%88%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%81%db%8c%d8%af/#respond Sat, 15 Oct 2022 14:26:50 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%aa%d9%88%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%81%db%8c%d8%af/ https://koodakdif.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%aa%d9%88%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%81%db%8c%d8%af/feed/ 0 عسل و دارچین: یک درمان قدرتمند یا یک دروغ بزرگ و غیرمحتمل؟ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%86%db%8c%d9%86-%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa%d9%85%d9%86%d8%af-%db%8c%d8%a7-%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1%d9%88/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%86%db%8c%d9%86-%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa%d9%85%d9%86%d8%af-%db%8c%d8%a7-%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1%d9%88/#respond Sat, 15 Oct 2022 14:26:40 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%86%db%8c%d9%86-%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa%d9%85%d9%86%d8%af-%db%8c%d8%a7-%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1%d9%88/ https://koodakdif.ir/%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%86%db%8c%d9%86-%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa%d9%85%d9%86%d8%af-%db%8c%d8%a7-%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1%d9%88/feed/ 0 نحوه تشخیص آپاندیسیت در حین بارداری https://koodakdif.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d8%a2%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d8%a2%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/#respond Sat, 15 Oct 2022 14:26:30 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d8%a2%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%db%8c%d8%b5-%d8%a2%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/feed/ 0 ویتامین ها برای باروری: چه ویتامین هایی باید مصرف کنید؟ https://koodakdif.ir/%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c/#respond Sat, 15 Oct 2022 14:26:17 +0000 https://koodakdif.ir/%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c/feed/ 0 درمان بواسیر در دوران بارداری و راه های جلوگیری از بواسیر در حاملگی https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c/#respond Sat, 15 Oct 2022 14:25:50 +0000 https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c/ https://koodakdif.ir/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c/feed/ 0